Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΠΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για εοπεΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣΠεριεχόμενα

Κεφάλαιο Α’ Διοικητική Οργάνωση Διαιτησίας
Άρθρο 1
Ρυθμίσεις Κανονισμού
Άρθρο 2
Όργανα διατησίας
Άρθρο 3
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας
Άρθρο 4
Επιτροπές Διαιτησίας Ενώσεων κ.λ.π.
Άρθρο 5
Καθήκοντα και υποχρεώσεις Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ.
Άρθρο 6
Προσόντα-κωλύματα μελών Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ.

Κεφάλαιο Β’ Διαιτητές
Άρθρο 7
Απόκτηση ιδιότητας Διαιτητή
Άρθρο 8
Δήλωση προσφοράς Υπηρεσιών
Άρθρο 9
Διάκριση διαιτητών εν ενεργεία
Άρθρο 10
Κατηγορίες διαιτητών πετοσφαίρισης
Άρθρο 11
Κατηγορίες διαιτητών πετοσφαίρισης Άμμου (beachvolley)
Άρθρο 12
Αξιολόγηση διαιτητών
Άρθρο 13
Τεστ αξιολόγησης
Άρθρο 14
Πίνακες  αξιολόγησης διαιτητών (λίστες)
Άρθρο 15
Παρατηρητές διαιτησίας
Άρθρο 16
Παρακολούθηση εξέλιξης διαιτητών
Άρθρο 17
Υποχρεώσεις διαιτητών
Άρθρο 18
Ορισμός διαιτητών κ.λ.π.

Κεφάλαιο Γ’ Προστασία κύρους διαιτητικού λειτουργήματος
Άρθρο 19
Ασυμβίβαστα – κωλύματα διαιτητή & Παρατηρητή διαιτητών
Άρθρο 20
Εξαιρέσεις διαιτητών – παρατηρητών -  κωλύματα
Άρθρο 21
Αποζημιώσεις
Άρθρο 22
Όρια Ηλικίας

Κεφάλαιο Δ’ Ανάπτυξη διαιτησίας
Άρθρο 23
Σχολές Διαιτησίας
Άρθρο 24
Επιμόρφωση διαιτητών, παρατηρητών


Κεφάλαιο Ε’ Πειθαρχικό Δίκαιο Διαιτησίας
Άρθρο 25
Πειθαρχικός έλεγχος
Άρθρο 26
Πειθαρχικές αρμοδιότητες ΚΕΔ κ.λ.π.
Άρθρο 27
Πειθαρχικά διαιτητικά παραπτώματα

Κεφάλαιο ΣΤ’ Άλλες διατάξεις
Άρθρο 28
Ασφάλιση διαιτητών
Άρθρο 29
Ηθικές αμοιβές στους διαιτητές
Άρθρο 30
Καταργούμενες διατάξειςΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

1. FIVB: Η Παγκόσμια  Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
2. CEV : Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πετοσφαίρισης
3. Ε.Ο.ΠΕ: Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
4. Εκτελεστική Επιτροπή ΕΟΠΕ: Το εκτελεστικό όργανο  της Ομοσπονδίας
5. Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ: Η Κεντρική Επιτροπή διαιτησίας της Ομοσπονδίας. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της διαιτησίας.
6. Διαιτητής: Το πρόσωπο που έχει πλήρη εξουσία εφαρμογής των Κανόνων του Παιχνιδιού στον αγώνα για τον οποίο έχει ορισθεί. Κάθε αναφορά σε Διαιτητές στον παρόντα κανονισμό ισχύει για άνδρες και γυναίκες, όπως επίσης και σε επόπτες, σημειωτές , αναπληρωτές κ.λ.π. τόσο στην πετοσφαίριση Σάλας όσο και στην πετοσφαίριση άμμου (beachvolley)
7. Παρατηρητής Διαιτησίας: Το πρόσωπο που αξιολογεί και αποτιμά την απόδοση των Διαιτητών, παρέχοντας συμβουλές και εποικοδομητικά σχόλια προκειμένου να βοηθήσει την ανάπτυξη των Διαιτητών ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί ένα σύστημα βαθμολόγησης.
8. Καθηγητής διαιτησίας: Το πρόσωπο που με βάση τους διεθνείς  κανονισμούς διαιτησίας προβαίνει   στην εκπαίδευση των υποψηφίων Διαιτητών στις σχολές, και κατευθύνει  τους  διαιτητές, διδάσκοντας επιπλέον και  τις τεχνικές δεξιότητες της διαιτησίας. 
9. Παρατηρητής του Αγώνα: Ο αξιωματούχος τον οποίο ορίζει η  διοργανώτρια σύμφωνα με τις  υφιστάμενες οδηγίες, για  να εποπτεύει την σωστή οργάνωση ενός αγώνα και για την διασφάλιση της τήρησης των Γενικών Κανονισμών και οδηγιών.
10.Η Ομοσπονδία και οι Σύνδεσμοι Διαιτητών, είναι όργανα διαιτησίας και σωματεία του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα , έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και διατηρούν την διοικητική και οικονομική τους ανεξαρτησία λειτουργούν δε σύμφωνα µε τα καταστατικά τους, τα οποία είναι εναρμονισμένα µε τους ισχύοντες κάθε φορά  νόμους (αθλητικούς και άλλους)

Σημείωση: Οι όροι που αναφέρονται σε πρόσωπα ισχύουν για αμφότερα τα φύλα. Οιοσδήποτε όρος που εμφανίζεται στον ενικό αριθμό, ισχύει και στον πληθυντικό αριθμό και αντιστρόφως.


Το . Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα, καταρτίζει τον παρόντα Κανονισµό διαιτησίας.
Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η οργάνωση της διαιτησίας σε ένα σύστημα πλήρως ανεξάρτητο από κάθε άλλο φορέα, κρατικό ή ιδιωτικό, και η διασφάλιση ότι σ’ αυτό ανήκει η αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα διαιτησίας.

Η Ομοσπονδία και οι Σύνδεσμοι Διαιτητών, είναι σωματεία του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και διατηρούν την διοικητική και οικονομική τους ανεξαρτησία λειτουργούν δε σύμφωνα µε τα καταστατικά τους, τα οποία είναι εναρμονισμένα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους (αθλητικούς και άλλους).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 1.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός Διαιτησίας Πετοσφαίρισης (και Πετοσφαίρισης Άμμου - BeachVolleyball, και Πετοσφαίρισης Χιονιού  - SnowVolleyball),  ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την σύσταση και λειτουργία των οργάνων διαιτησίας σε όλους τους κλάδους άθλησης, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, τους όρους και προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του διαιτητή, τη διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξής τους στους πίνακες διαιτητών, την επιμόρφωσή τους και τα όργανα και τη διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου τους.
Ειδικότερα με τον  παρόντα κανονισµό ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στα ακόλουθα:
      Όργανα διαιτησίας ΕΟΠΕ & Ενώσεων. Επιλογή Θητεία Αντικατάσταση
      Καθήκοντα, υποχρεώσεις οργάνων διαιτησίας
      Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης διαιτητών και η ένταξη τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών  πρωταθλημάτων.
      Κριτήρια επιλογής παρατηρητών διαιτησίας, για κάθε κατηγορία πρωταθλήματος.
      Πειθαρχικό δίκαιο διαιτητών, παρατηρητών και µελών οργάνων διαιτησίας, που σχετίζεται µε τα κύρια διαιτητικά καθήκοντα τους.
      Περιορισµοί, ασυμβίβαστα και κωλύµατα διαιτητών, παρατηρητών.
      Κάθε άλλο σχετικό µε το αντικείμενο θέµα.

Άρθρο 2.
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Τα όργανα διαιτησίας διακρίνονται σε:
      Όργανα διαιτησίας Ε.Ο.ΠΕ.,
      0ργανα διαιτησίας Ενώσεων ή περιφερειών ή τοπικών επιτροπών

      Οµοσπονδία ∆ιαιτητών Βόλεϊ Ελλάδας (Ο..Β.Ε.)
      Συνδέσµοι ∆ιαιτητών Πετοσφαίρισης (ΣΥ..ΠΕ.)


Άρθρο 3
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Ο.ΠΕ. (Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ.)

1.   Στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) λειτουργεί η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ), η οποία αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη. που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την παρ. 2β΄ του άρθρου 44 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3057/2002. ή του νόμου που κάθε φορά ισχύει.Η διάρκεια θητείας της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ είναι διετής ή τριετής.
2.   Στελεχώνεται από µη εν ενεργεία  διαιτητές, (διεθνείς ή καθηγητές διαιτησίας) και αν αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από διαιτητές µη εν ενεργεία , οι οποίοι θα εχουν αγωνιστική παρουσία στην Α1 κατηγορία ανδρών τουλάχιστον πέντε(5) χρόνια(αγωνιστικές περιόδους)
3.   Τα µέλη της Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ. λαµβάνονται από τον επίσηµο ετήσιο πίνακα µη εν ενεργεία διαιτητών που υποβάλει στην Ε.Ο.ΠΕ., κατ’ έτος µε τη λήξη των πρωταθλημάτων η Ο..Β.Ε.
4.   Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. και ο αναπληρωτής του, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΟΠΕ
5.   Η Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ. λειτουργεί υπό την προβλεπόμενη από τον νόμο  σύνθεση , για όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων της, βρίσκεται δε σε απαρτία παρόντων 2 ή 3 τουλάχιστον µελών της, αντίστοιχα, εκ των οποίων απαραίτητα το ένα µέλος θα είναι ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος τον αντικαθιστά κατά την απουσία του .
6.   Η Κ.Ε.Δ. λειτουργεί στα Γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ. και επικοινωνεί με τους διάφορους φορείς του αθλήματος μέσω αυτής. Με απόφαση της ΚΕΔ μπορεί εκτάκτως να διενεργηθεί συνεδρίαση της και εκτός της έδρας της.
7.   Την λειτουργία της Κ.Ε.Δ. δύναται να συνεπικουρεί  γραμματέας αυτής πρόσωπο, που ορίζεται από το Δ.Σ. ΕΟΠΕ, το οποίο δύναται να ορίσει και τον αναπληρωτή αυτού..Καθήκοντα αυτού είναι η τήρηση των πρακτικών , της αλληλογραφίας κ.λ.π..
8.   Το έργο και τις εργασίες της Κ.Ε.Δ. υποβοηθάει και παρακολουθεί χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος της Ο.Δ.Β.Ε που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής και ο οποίος πρέπει να είναι μη εν ενεργεία διαιτητής.. –Οι συνεδριάσεις της ΚΕΔ , ανακοινώνονται έγκαιρα στην ΟΔΒΕ.
9.   Η Κ.Ε.Δ. αναφέρεται στο ΔΣ της Ε.ΟΠΕ, το οποίο έχει και την   ευθύνη για όλα τα θέματα της διαιτησίας
10. Απώλεια ιδιότητας μέλους της Κ.Ε.Δ.:
    Μέλος της Κ.Ε.Δ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέρα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις της ή λόγω του ότι αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν, αντικαθίσταται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. Επίσης απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του, για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. σύμφωνα με τις διατάξεις (άρθρο 44) του Ν. 2725/1999. ή του νόμου που κάθε φορά ισχύει.

11. Λειτουργία Κ.Ε.Δ.

α)   Η Κ.Ε.Δ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι συνεδριάσεις είναι δυνατό να διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες της, δίνει το λόγο στα μέλη της, ορίζει εισηγητές για την ρύθμιση διαφόρων θεμάτων, αναβάλλει ή διακόπτει τη συζήτηση των υποθέσεων και τη λήψη αποφάσεων, αν συντρέχουν σπουδαίοι προς τούτο λόγοι.
β)   Σύσταση Επιτροπών
Η Κ.Ε.Δ. προς διευκόλυνση του έργου της δύναται να αποφασίζει την σύσταση και λειτουργία επιτροπών με τριμελή ή πενταμελή σύνθεση, τα μέλη των οποίων ορίζονται, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Δ. και απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.
Τα μέλη των επιτροπών που έχουν την ίδια(χρονικά) θητεία με την Κ.Ε.Δ., αντικαθίστανται με απόφαση του   Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. μετά από εισήγηση της ΚΕΔ. αναφέροντας και τους λόγους που επιβάλλουν την λήψη της απόφασης αντικατάστασης. - Οι Επιτροπές  αυτές  λειτουργούν στα πλαίσια της Κ.Ε.Δ. οι πράξεις και αποφάσεις τους έχουν περιοριστικά εισηγητικό και όχι αποφασιστικό χαρακτήρα, η δε αποδοχή και ισχύ τους γίνεται μόνο εφόσον αυτές ενσωματωθούν σε απόφαση της Κ.Ε.Δ.
γ)   Επιτροπή Διαιτησίας Πετοσφαίρισης Άμμου (Beach Volley)
       Με απόφαση του .Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. μετά από εισήγηση της ΚΕΔ, συγκροτείται τριµελής επιτροπή διαιτησίας πετοσφαίρισης άµµου (beachvolley), η οποία έχει ανάλογες υποχρεώσεις και αρµοδιότητες µε την Κ.Ε../Ε.Ο.Π.Ε. στα θέματα διαιτησίας πετοσφαίρισης άµµου (και πετοσφαίρισης στο χιόνι, εφόσον οργανωθούν ανάλογες διοργανώσεις).
       Στελεχώνεται από διαιτητές πετοσφαίρισης άµµου (beachvolley) µη εν ενεργεία διεθνείς ή καθηγητές διαιτησίας ή ανώτερης κατηγορίας κλπ. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα κανονισμό, ο δε πρόεδρος της είναι μέλος της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ.
       Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της επιτροπής αυτής, είναι κατ’ αναλογία µε αυτές της Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ. για τους διαιτητές πετοσφαίρισης άµµου και όλες οι αποφάσεις της πρέπει απαραίτητα να ενσωματώνονται σε αποφάσεις της ΚΕΔ.
       Το έργο και τις εργασίες της επιτροπής αυτής υποβοηθά και παρακολουθεί χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας µη εν ενεργεία διαιτητής πετοσφαίρισης άµµου, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του .Σ. της Ο..Β.Ε.
       Όλες οι αποφάσεις της επιτροπής αυτής τελούν υπό την αίρεση της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ
       Οι διάτάξεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν τους διαιτητές-παρατηρητές πετοσφαίρισης, έχουν εφαρμογή και στους διαιτητές πετοσφαίρισης-υπεύθυνους διαιτησίας  άμμου , εκτός και εάν ρυθμίζονται ειδικώς. Ειδικά για τους υπεύθυνους διαιτησίας τουρνουά , η ειδική διάταξη του άρθρου 15.3α , του παρόντος κανονισμού , που προβλέπει ελάχιστο χρόνο στην κατηγορία , δεν εχει εφαρμογή στην πετοσφαίριση άμμου.Άρθρο 4
Επιτροπές Διαιτησίας Ενώσεων ή Περιφερειών και Τ.Ε

α.   Σε κάθε Ένωση ή Περιφέρεια ή ΤΕ λειτουργεί Επιτροπή Διαιτησίας. Οι επιτροπές αυτές είναι µονοµελείς ή τριµελείς και έχουν αρμοδιότητες αντίστοιχες της Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ και έχουν διετή θητεία.
β.   Συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά µε την διαιτησία των πρωταθλημάτων της περιοχής ευθύνης των Ενώσεων ή Περιφερειών ή Τ.Ε.
γ.   Ορίζονται και παύονται µε απόφαση του . Σ. της οικείας Ένωσης ή Τ.Ε. µε την πλειοψηφία που απαιτείται για την Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ. και µε την ίδια διαδικασία.
δ.   Εκτελούν τα καθήκοντα τους σε συνεργασία µε την Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ.
ε.    Στελεχώνονται µε διεθνείς διαιτητές ή καθηγητές διαιτησίας µη εν ενεργεία ή διαιτητές ανώτατης  κατηγορίας(ιεραρχικά) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν από διαιτητές µη εν ενεργεία της ανώτερης κατηγορίας αγώνων.
στ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν διαιτητές µη εν ενεργεία, τα όργανα  διαιτησίας των Ενώσεων ή Περιφερειών ή Τ.Ε., δύνανται να  συμπληρώνονται ή να στελεχώνονται από αντίστοιχους κατά σειρα αρχαιότητας διαιτητές εν ενεργεία.
Σε περίπτωση που δεν δύναται να συγκροτηθεί τέτοιο όργανο διαιτησίας, τον ορισμό διαιτητών αναλαμβάνει η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ
ζ.    Τα µέλη τους λαμβάνονται από τον πίνακα µη εν ενεργεία διαιτητών του οικείου συνδέσµου, που υποβάλλεται κατ’ έτος µετά τη λήξη των πρωταθλημάτων και µέχρι 30/6 στην οικεία ένωση.
η.   Το έργο και τις εργασίες της Ε.. υποβοηθά και παρακολουθεί χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας µη εν ενεργεία διαιτητής, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του .Σ. του οικείου ΣΥ..ΠΕ.
θ.   Στις αθλητικές ενώσεις συγκροτείται επίσης επιτροπή διαιτησίας πετοσφαίρισης άµµου κατά τα αναφερόμενα στο προηγούµενο κεφάλαιο, ενώ ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται στο σύνολό του από την Ε.., σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα για την Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ.
ι.    Η επιτροπή διαιτησίας της ένωσης και η επιτροπή διαιτησίας πετοσφαίρισης άµµου, µπορεί να είναι κοινή µε την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα μέλος της έχει και την ιδιότητα του διαιτητή της πετοσφαίρισης άµµου (beachvolley).


Άρθρο 5
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ.

1. Ειδικότερα η Κ.Ε.Δ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες για την πετοσφαίριση και την πετοσφαίριση άμμου κ.λ.π.
α) Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της ΕΟΠΕ. στη στρατηγική σχεδίαση και παρακολούθηση της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού παράγοντα ομαλής διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων.
β) Την εισήγηση προς το ΔΣ της Ε.Ο,ΠΕ. για την ανάγκη οργάνωσης σεμιναρίων επιμόρφωσης διαιτητών και παρατηρητών  Εθνικών πρωταθλημάτων.
Τα  σεμινάρια αυτά (περιφερειακά και κεντρικά) μπορούν να γίνουν και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία των διαιτητών.
γ)   Την έγκριση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των διαιτητών όλης της χώρας, ει δυνατόν σε συνεργασία με την ΟΔΒΕ.
δ)   Την κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου και διαπίστωσης της κατάστασης υγείας των διαιτητών  που συμμετέχουν στα Εθνικά πρωταθλήματα.
ε)   Την κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου και αξιολόγησης των γνώσεων στους κανονισμούς,
στ) Την επιμέλεια της μετάφρασης και ερμηνείας των Κανονισμών του αθλήματος και γενικά κάθε έκδοσης εντύπου που αφορά τη διαιτησία ει δυνατόν σε συνεργασία με την ΟΔΒΕ.
ζ)   Την θέσπιση των κανόνων δεοντολογίας των διαιτητών- παρατηρητών στην εκτέλεση του διαιτητικού καθήκοντος και την εισήγηση στην Ε.Ε. της Ε.ΟΠΕ. μέτρων προστασίας του κύρους και της προσωπικότητας των διαιτητών, μετά από γνώμη της Ομοσπονδίας διαιτητών.
η)   Την εισήγηση για τροποποιήσεις στον παρόντα Κανονισμό ή σε άλλες διατάξεις που διέπουν τη διαιτησία.
θ)   Την εισήγηση προς το ΔΣ. της Ε.ΟΠΕ. κανονισμών –διατάξεων για την οργάνωση και διεξαγωγή τεστ αξιολόγησης διαιτητών Εθνικών πρωταθλημάτων. .
ι)    Την εισήγηση προς το ΔΣ ΕΟΠΕ  για την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης παρατηρητών διαιτητών.
ια) Την επιλογή και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών και παρατηρητών αγώνων Πρωταθλημάτων Εθνικών κατηγοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
ιβ) Την παρακολούθηση της εργασίας των περιφερειακών οργάνων διαιτησίας  και τον συντονισμό του έργου των περιφερειακών και  επιτροπών διαιτησίας.
ιγ) Την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου των διαιτητών Εθνικών πρωταθλημάτων και την επιβολή των ποινών.
ιδ) Την κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης  Διαιτητών ανά κατηγορία των εθνικών πρωταθλημάτων με βάση την απόδοσή τους και την εισήγηση για τον προβιβασμό ή τον υποβιβασμό ή τον αποκλεισμό τους.
ιε) Τον ορισμό Διαιτητών , εποπτών , σημειωτών και παρατηρητών , στους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, φιλικών αγώνων, αγώνων κυπέλου κ.λ.π.
ιε) Την αρχική επιλογή υποψηφίων για τον Πίνακα  διεθνών Διαιτητών  που είναι κατάλληλοι να προταθούν από την ΕΟΠΕ , για τις διεθνείς διοργανώσεις.

2. Επιπλέον η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες.:

α)   Καθορίζει τα κριτήρια διανοµής των οικονοµικών πόρων που διατίθενται από την Ε.Ο.ΠΕ. για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των διαιτητών .
β)   Εκδικάζει τις ενστάσεις που υποβάλλονται στο Φύλλο Αγώνα και αναφέρονται σε κακή εφαρμογή των Κανονισµών από τους διαιτητές των αγώνων σύµφωνα µε τους Κανονισµούς παιδιάς, τις Γενικές και Ειδικές Προκηρύξεις των πρωταθληµάτων και τον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων της Ε.Ο.ΠΕ.
γ)   Λαµβάνει γνώση των αποφάσεων της FIVB και CEV, καθώς και των αποφάσεων και οδηγιών που κοινοποιούνται από την Ε.Ο.ΠΕ. για θέµατα κανονισµών παιδιάς και σε συνεργασία , ει δυνατόν, µε την Ο..Β.Ε. φροντίζει για την έγκαιρη, ακριβή και ενιαία εφαρµογή τους από τους διαιτητές πετοσφαίρισης λαµβάνοντας κάθε µέτρο γι’ αυτό.
δ)   Επιβάλλει κυρώσεις στους πληµµελώς ασκούντες τα καθήκοντά τους παρατηρητές διαιτησίας.
ε)   Επιλαµβάνεται κάθε άλλο θέµα που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου ή της Ο..Β.Ε.
στ) Τηρεί τη βαθµολογία από τα φύλλα αξιολόγησης εκάστου διαιτητή καθ’ όλη την αγωνιστική περίοδο.
ζ)   Κοινοποιεί τις εκθέσεις των Παρατηρητών στους Συνδέσµους ∆ιαιτητών και στην ΤΕ∆/Ο∆ΒΕ.

Άρθρο 6
Προσόντα-κωλύματα μελών Κ.Ε.Δ./ΕΟΠΕ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιλεγεί –οριστεί µε οποιαδήποτε ιδιότητα ένας διαιτητής στα όργανα διαιτησίας της ΕΟΠΕ ή των Ενώσεων, είναι να έχει ενταχθεί στους ετήσιους πίνακες διαιτητών.
Τα µέλη της Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ., επιλέγονται από τον ισχύοντα και επικυρωµένο από την Ο..Β.Ε., πίνακα µη εν ενεργεία διαιτητών, των δε Ενώσεων-Περιφερειών-Τ.Ε. από τους αντίστοιχους πίνακες του οικείου συνδέσµου διαιτητών.
1.   Ως μέλη της Κ.Ε.Δ. διορίζονται ως το άρθρο 3 του παρόντος, μη εν ενεργεία διαιτητές υψηλού κύρους που δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους.
2.   Τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ισχύουν αντίστοιχα και για τα μέλη της Κ.Ε.Δ. και των Επιτροπών που συγκροτούνται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.
3.   Ασυμβίβαστη επίσης είναι η ιδιότητα των μελών της Κ.Ε.Δ. με την ιδιότητα του μέλους  διοίκησης της Ε.Ο.ΠΕ. ή Αθλητικής Ένωσης και Τοπικής Επιτροπής, της Ο.Δ.ΒΕ. και των Συνδέσμων Διαιτητών, αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Π. καθώς και με τους διατηρούντες Πρακτορείο Προγνωστικών Αθλητικών Αγώνων ή εμπορίας αθλητικών ειδών.
Επί πλέον είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του µέλους των επιτροπών διαιτησίας:
5.   Με την ιδιότητα του προπονητή, γυμναστή ή αθλητή σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης.
6.   Με την ιδιότητα του µέλους της Τεχνικής επιτροπής διαιτησίας της Ο..Β.Ε., για την  Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ.
7.   Με την ιδιότητα του εν ενεργεία διαιτητή  , για την Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ.
8.   Με την ιδιότητα του µέλους του .Σ. της Ο..Β.Ε. και ΣΥΔΠΕ, για την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ
9.   Ισχύουν όλα τα γενικά περί διαιτητών ασυμβίβαστα που προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό νόμο.
10. Δεν ορίζονται σε όργανα διαιτησίας ΕΟΠΕ και ενώσεων , πρόσωπα των οποίων συγγενείς Α  Β  βαθμού  συμμετέχουν  ως διαιτητές , σε πρωταθλήματα στα οποία έχουν αρμοδιότητα τα όργανα αυτά.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Άρθρο 7.
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

Για την απόκτηση της ιδιότητας του διαιτητή απαιτείται η συμμετοχή και επιτυχής αποφοίτηση από Σχολή Διαιτησίας Πετοσφαίρισης ή Πετοσφαίρισης άμμου ) που διοργανώνει η ΟΔΒΕ και οι ΣΥΔΠΕ και η εγγραφή στο μητρώο διαιτητών της Ο.Δ.ΒΕ. ή των ΣΥΔΠΕ ,  σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.3057/2002, αφού έχει προηγηθεί η εγγραφή του νέου διαιτητή στον οικείο Σϋνδεσμο.

Άρθρο 8.
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Διαιτητής, και ο  παρατηρητής διαιτησίας,   είναι το πρόσωπο που, μετά από αίτησή του και τις προβλεπόμενες διαδικασίες (εξετάσεις, σεμινάρια,  κλπ) του παρόντος κανονισμού και λοιπών ισχυουσών διατάξεων, έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει δεόντως, την αποσταλείσα μέσω του συνδέσμου του, δήλωση προσφοράς υπηρεσιών , με την οποία αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος, ως προϋπόθεση παροχής των υπηρεσιών του υπό την ιδιότητα αυτή.
β. Στη δήλωση αυτή υποχρεωτικά υπάρχει η δήλωση περί μη συνδρομής των κωλυμάτων και ασυμβιβάστων με το διαιτητικό λειτούργημα,  του άρθρου 3 του Ν.2725/1999 και γενικά των αναφερομένων ασυμβιβάστων  καθώς και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των οριζομένων στον παρόντα κανονισμό.
γ. Η Δήλωση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα,  στα Όργανα διαιτησίας της ΕΟΠΕ και των Ενώσεων-Περιφερειών ή Τ.Ε.
δ. Δήλωση προσφοράς υπηρεσιών υποχρεούται να υποβάλει και ο καθηγητής διαιτησίας ΕΟΠΕ και ΟΔΒΕ για τα εκ της ιδιότητας αυτής καθήκοντα του.
ε.  Η όλη διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί υποχρεωτικά μέχρι την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.Άρθρο 9.

1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι διαιτητές  εν ενεργεία διακρίνονται:
α.   ∆ιαιτητές πετοσφαίρισης
β.   ∆ιαιτητές πετοσφαίρισης άµµου.
Είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και οι δύο ιδιότητες σε ένα πρόσωπο διαιτητή

2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

α.   Καθηγητές διαιτησίας πετοσφαίρισης
β.   Καθηγητές διαιτησίας πετοσφαίρισης άμμου
γ.   Παρατηρητές διαιτησίας πετοσφαίρισης
δ.   Υπεύθυνοι διαιτησίας σε διοργανώσεις πετοσφαίρισης άμμου
Όλες οι παραπάνω ιδιότητες μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα άτομο.


Άρθρο 10.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

1. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Κάθε χρόνο μέχρι την 30η Ιουνίου, οι Σύνδεσμοι διαιτητών είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αρμοδίως και να κοινοποιούν , τους πίνακες διαιτητών τοπικών πρωταθλημάτων, καθώς και τις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στο ετήσιο προαγωγικό σεμινάριο για την Β κατηγορία, μαζί με τις προτάσεις τους.
Οι διαιτητές τοπικών πρωταθλημάτων εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Διαιτητές Δ κατηγορίας:
Σε αυτήν εντάσσονται διαιτητές αμέσως μετά την  πρώτη εγγραφή τους στα μητρώα μελών διαιτητών και παραμένουν σε αυτήν υποχρεωτικά μία (1) πλήρη αγωνιστική περίοδο προκειμένου να έχουν δικαίωμα προαγωγής στην επόμενη κατηγορία.
β. Διαιτητές Γ κατηγορίας
1. Σε αυτήν εντάσσονται διαιτητές μετά από ευδόκιμη παρουσία τουλάχιστον μίας (1) πλήρους αγωνιστικής περιόδου στην Δ κατηγορία και μετά από επιτυχή συμμετοχή στα ειδικά προαγωγικά σεμινάρια που διοργανώνονται στους ΣΥΔΠΕ σε συνεργασία με τις Επιτροπές διαιτησίας.
2. Ευδόκιμη θεωρείται η παρουσία του, εφόσον ο διαιτητής έχει συμμετοχή τουλάχιστον σε 10 αγώνες τοπικού πρωταθλήματος.2. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

       α. Κάθε χρόνο &  μέχρι την 30η Ιουνίου , η Ομοσπονδία διαιτητών (ΟΔΒΕ) είναι
υποχρεωμένη να υποβάλει στην ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και να δημοσιοποιήσει, τους συγκεντρωτικούς πίνακες διαιτητών Εθνικών κατηγοριών ,που υπέβαλαν δήλωση ενέργειας, ανά κατηγορία, μετά την ολοκλήρωση των προαγωγικών εξετάσεων που διενεργεί η ΟΔΒΕ.
β. Σε περίπτωση που η ΟΔΒΕ δεν αποστείλει την άνω ημερομηνία τους ετήσιους πίνακες διαιτητών Ε.Κ., η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ σε συνεργασία με τις Επιτροπές διαιτησίας των Ενώσεων, θα συντάξουν τους πίνακες των υπό ένταξη και αξιολόγηση διαιτητών ανά κατηγορία πρωταθλήματος, λαμβάνοντας στοιχεία από τις Ενώσεις και τους ΣΥΔΠΕ.

2    α. Επιμορφωτικά  σεμινάρια που διοργανώνονται από την Ο.Δ.Β.Ε. καθίστανται
υποχρεωτικά για τους διαιτητές, εφόσον προσκληθούν από την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ. Κατ’ ανάλογο τρόπο εφαρμόζεται και στα αντίστοιχα σεμινάρια που διοργανώνονται από τους ΣΥΔΠΕ.
β. Με απόφαση της η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ, μπορεί κατά τις εργασίες του σεμιναρίων  αυτών να εντάξει και τα επίσημα τέστ αξιολόγησης διαιτητών Εθνικών πρωταθλημάτων.
γ. Η ΚΕΔ διατηρεί το δικαίωμα κατά το άρθρο 5 διοργάνωσης (κεντρικών ή περιφερειακών, ετήσιων ή περιοδικών, γενικών και ειδικών) σεμιναρίων επιμόρφωσης διαιτητών εθνικών κατηγοριών και τοπικών πρωταθλημάτων σε συνεργασία με τα όργανα διαιτησίας  και ιδιαίτερα με τις τοπικές επιτροπές διαιτησίας και  ει δυνατόν ΟΔΒΕ και ΣΥΔΠΕ.
δ. Στα επιμορφωτικά σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης που διοργανώνει η ΚΕΔ και οι Επιτροπές διαιτησίας , διδάσκουν καθηγητές διαιτησίας  ΕΟΠΕ ή ΟΔΒΕ , ενώ μπορούν να προσκαλούνται και διδάσκουν ημεδαποί και αλλοδαποί αντίστοιχοι ή μέλη Εθνικών ή διεθνών οργάνων διαιτησίας , καθώς και άλλοι αξιωματούχοι του χώρου σχετικοί με το αντικείμενο.

3.   Η ΚΕΔ πριν την έναρξη των εθνικών πρωταθλημάτων, καταρτίζει τους πίνακες αξιολόγησης  διαιτητών Εθνικών πρωταθλημάτων ανά Κατηγορία, οι οποίοι πριν κοινοποιηθούν υποβάλλονται στο ΔΣ της ΕΟΠΕ κατά νόμο προς έγκριση.

4.   Σε ειδικές περιπτώσεις η Κ.Ε.Δ. για τους διαιτητές των εθνικών πρωταθλημάτων δύναται να ορίζει και έκτακτες δοκιμασίες  αξιολόγησης για τη διαπίστωση του επιπέδου τους.

5.   Η ανάδειξη  των διαιτητών σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, δεν υποχρεώνει την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ να εντάσσει και να διατηρεί τον διαιτητή σε οποιαδήποτε κατηγορία αξιολόγησης χωρίς τις προϋποθέσεις των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτεί  ο παρόν κανονισμός για ένταξη στους πίνακες αξιολόγησης.

Οι διαιτητές Εθνικών κατηγοριών εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες

α. Διαιτητές Β  κατηγορίας
-   Σε αυτήν εντάσσονται  για πρώτη φορά διαιτητές τοπικών πρωταθλημάτων μετά από ευδόκιμη παρουσία (1) μίας πλήρους αγωνιστικής περιόδου στην Γ κατηγορία και μετά από επιτυχή συμμετοχή σε προαγωγική διαδικασία που πραγματοποιεί η ΟΔΒΕ.
-   Διαιτητές που δεν προήχθησαν στην ανώτερη κατηγορία.

β. Διαιτητές  Α  κατηγορίας
    Σε αυτήν εντάσσονται διαιτητές Β κατηγορίας  μετά από μετά από ευδόκιμη παρουσία (2) δύο πλήρων αγωνιστικών περιόδων στην Β κατηγορία και επιτυχή συμμετοχή στην ειδική προαγωγική διαδικασία που πραγματοποιεί η ΟΔΒΕ.
Προϋπόθεση συμμετοχής στην προαγωγική διαδικασία για την κατηγορία αυτή είναι η αγωνιστική συμμετοχή  του διαιτητή για δύο συνεχείς αγωνιστικές περιόδους.

γ. Υποψήφιοι Διεθνείς διαιτητές:
Είναι αυτοί που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε ειδικό σεμινάριο που διοργανώνει η FIVB και μέχρι να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για να ονομαστούν Διεθνείς Διαιτητές από την FIVB και συμμετέχουν μετά από απόφαση του ΔΣ ΕΟΠΕ.

δ. Διεθνείς διαιτητές:

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται όλοι οι Έλληνες διεθνείς διαιτητές που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα Διεθνών Διαιτητών που υποβάλει κατ έτος η Ελληνική Ομοσπονδία στην Διεθνή Ομοσπονδία.  και ανακοινώνονται από αυτήν.(FIVB).
Οι διεθνείς διαιτητές  συμμετέχουν στα ετήσια τεστ αξιολόγησης της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ για τους διαιτητές Εθνικών πρωταθλημάτων και η εξέτασή τους γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.


Άρθρο 11.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΜΜΟΥ (BEACH VOLLEYBALL)

1. Διαιτητές κατηγορίας Β
2. Διαιτητές Κατηγορίας Α
3. Υποψήφιοι Διεθνείς
4. Διεθνείς διαιτητές

α. Διαιτητές κατηγορίας Β
-   Σε αυτήν εντάσσονται  διαιτητές αμέσως μετά την  πρώτη εγγραφή τους στα μητρώα μελών διαιτητών και παραμένουν σε αυτήν υποχρεωτικά (2)  αγωνιστικές περιόδους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα προαγωγής στην επόμενη κατηγορία., μετά από επιτυχή συμμετοχή σε προαγωγική διαδικασία που πραγματοποιεί η ΟΔΒΕ.

β.  Διαιτητές Κατηγορίας Α
-   Σε αυτήν εντάσσονται διαιτητές Β κατηγορίας  μετά από μετά από ευδόκιμη παρουσία δύο(2) αγωνιστικών περιόδων στη Β κατηγορία και επιτυχή συμμετοχή στην ειδική προαγωγική διαδικασία που πραγματοποιεί η ΟΔΒΕ.

γ. Υποψήφιοι Διεθνείς διαιτητές
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο  10γ του παρόντος κανονισμού

δ. Διεθνείς διαιτητές
Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται όλοι οι Έλληνες διεθνείς διαιτητές που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα Διεθνών Διαιτητών πετοσφαίρισης άμμου  που υποβάλει κατ ετος η Ελληνική Ομοσπονδία στην  FIVB. Και ανακοινώνονται από αυτήν.
Οι διεθνείς διαιτητές  συμμετέχουν στα ετήσια τεστ αξιολόγησης της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και της επιτροπής διαιτησίας πετοσφαίρισης άμμου για τους διαιτητές Εθνικών πρωταθλημάτων και η εξέτασή τους γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.
Οι διαιτητές των κατηγοριών Β,Α, Υποψηφίων και Διεθνών διαιτητών, συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει η ΟΔΒΕ , αλλά και στα  τεστ κλπ αξιολόγησης, κατά ανάλογο τρόπο, με τα αναφερόμενα για τους διαιτητές πετοσφαίρισης.

Άρθρο 12
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Κάθε χρόνο μετά την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους και πριν την έναρξη της νέας αθλητικής περιόδου η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ, προγραμματίζει  και διοργανώνει τα ετήσια τεστ αξιολόγησης διαιτητών Εθνικών πρωταθλημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό ει δυνατόν σε συνεργασία με την ΟΔΒΕ.
2. Η ΚΕΔ διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης περιοδικών τεστ αξιολόγησης, προκειμένου να συμπληρώσει τους ισχύοντες κάθε φορά πίνακες αξιολόγησης.
3. Η Ετήσια τακτική αλλά και περιοδική αξιολόγηση των διαιτητών Εθνικών κατηγοριών, είναι αποκλειστική ευθύνη της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ.
4. Για να αξιολογηθεί και να ενταχθεί ο διαιτητής σε σχετικό πίνακα, πρέπει να πληροί τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τον εκάστοτε πίνακα αξιολόγησης.
5. Για την αξιολόγηση του διαιτητή  και ένταξη του στους πίνακες, επιπλέον λαμβάνονται υπόψη:
      α. Η μέχρι τότε αγωνιστική και γενική απόδοση του , όπως καταγράφεται στις σχετικές εκθέσεις των παρατηρητών, αλλά και την ιδία αντίληψη των μελών της ΚΕΔ.
      β. Το μορφωτικό επίπεδο του διαιτητή
      γ. Οι σχετικές προτάσεις των Συνδέσμων διαιτητών και της Ομοσπονδίας διαιτητών, οι οποίες όμως δεν είναι δεσμευτικές για την ΚΕΔ.
      δ. Η επιτυχής συμμετοχή του διαιτητή στα ετήσια ή περιοδικά τεστ αξιολόγησης που διοργανώνει η ΚΕΔ. Διαιτητής που δεν επιτυγχάνει στα τεστ ποσοστό επιτυχίας , τουλάχιστον 75% ή δεν συμμετέχει αδικαιολόγητα, δεν αξιολογείται. Και υποβιβάζεται στον αμέσως παρακάτω πίνακα αξιολόγησης. Η  ΚΕΔ/ΕΟΠΕ  δύναται να επαναπρογραμματίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ,διενέργεια επαναληπτικού τέστ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
6. Προϋποθέσεις για πρόταση συμμετοχής στα σεμινάρια υποψηφίων διεθνών διαιτητών της FIVB είναι:
       Να πληρούν τα κριτήρια και τυπικά προσόντα που απαιτεί η FIVB.
       Να είναι διαιτητές Α κατηγορίας και να έχουν διαιτητεύσει σε τουλάχιστον δέκα (10) αγώνες της ανώτερης κατηγορίας ανδρών.
       Να είναι αποδεδειγμένα άριστοι γνώστες τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας.
       Να προταθούν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ΕΟΠΕ στο ΔΣ της ΕΟΠΕ, αφού ληφθεί υπόψη η ηλικία τους και η δυνατότητα εξέλιξης σε διεθνές επίπεδο και το ΔΣ ΕΟΠΕ να αποφασίσει σχετικά..
       Εάν η ΚΕΔ δεν προτείνει σχετικά , το ΔΣ της  ΕΟΠΕ εχει την δυνατότητα να επιλέξει υποψήφιους από αυτούς τα τυπικά προσόντα.
7. Προϋποθέσεις για πρόταση συμμετοχής στα σεμινάρια υποψηφίων διεθνών διαιτητών της FIVB  στην  πετοσφαίριση άμμου, είναι:
•    Να πληρούν τα κριτήρια και τυπικά προσόντα που απαιτεί η FIVB.
•    Να είναι διαιτητές Α κατηγορίας , να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρία(3) τουρνουά ανώτατης κατηγορίας(masters)  και να εχουνσυμπληρωσει μια πλήρη αγωνιστική περίοδο στην ανώτατη κατηγορία αγώνων.
•    Να είναι αποδεδειγμένα άριστοι γνώστες τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας.
•    Να προταθούν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ΕΟΠΕ στο ΔΣ της ΕΟΠΕ, αφού ληφθεί υπόψη η ηλικία τους και η δυνατότητα εξέλιξης σε διεθνές επίπεδο και το ΔΣ ΕΟΠΕ να αποφασίσει σχετικά..
•    Εάν η ΚΕΔ δεν προτείνει σχετικά , το ΔΣ της  ΕΟΠΕ εχει την δυνατότητα να επιλέξει υποψήφιους από αυτούς που εχουν τα τυπικά προσόντα.


Άρθρο 13.
ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ για τα Εθνικά πρωταθλήματα, έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση διοργάνωσης και διεξαγωγής των ετήσιων και περιοδικών τεστ  για την αξιολόγηση των διαιτητών Εθνικών πρωταθλημάτων, προκειμένου αυτοί να ενταχθούν στους αντίστοιχους πίνακες..
Τα τεστ αυτά μπορούν να διεξάγονται ταυτόχρονα ή παράλληλα με τα προαγωγικά ή επιμορφωτικά σεμινάρια της ΟΔΒΕ ή ΣΥΔΠΕ, μετά από σχετική συνεννόηση και συνεργασία.
Σε περίπτωση που η ΟΔΒΕ διοργανώσει επαναληπτικό επιμορφωτικό σεμινάριο για Εθνικούς διαιτητές, τότε η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ δύναται να προγραμματίζει αντίστοιχα τέστ αξιολόγησης για τους διαιτητές αυτούς.
Ανάλογη διαδικασία μπορεί να γίνει και για τους παρατηρητές διαιτησίας
2. Τα τεστ αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα γραπτή δοκιμασία, ο βαθμός δυσκολίας της οποίας ,θα κλιμακώνεται, ανάλογα την κατηγορία.
3. Τα τεστ αξιολόγησης είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και προφορική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία, διαδικασία που επιλέγει η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και το ανακοινώνει έγκαιρα.
4. Τα αποτελέσματα όλων των προαναφερομένων δοκιμασιών (που βαθμολογούνται χωριστά) ανακοινώνονται και αποστέλλονται μέσω της ΟΔΒΕ και των ΣΥΔΠΕ στους ενδιαφερόμενους διαιτητές.
5. Οι διαιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση της γραπτής δοκιμασίας του, εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.
Το αποτέλεσμα της επανεξέτασης κοινοποιείται με τον ίδιο τρόπο το συντομότερο.


Άρθρο 14
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
1. Η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών αξιολόγησης και πριν την έναρξη της νέας αθλητικής περιόδου, καταρτίζει και υποβάλλει στο ΔΣ  της ΕΟΠΕ προς έγκριση, τους ετήσιους πίνακες αξιολόγησης διαιτητών Εθνικών κατηγοριών.
Αμέσως μετά την έγκριση των πινάκων, αυτοί αποστέλλονται με ευθύνη της ΚΕΔ στην Ομοσπονδία διαιτητών, στους ΣΥΔΠΕ, στην ΕΣΑΠ αλλά και στις Ενώσεις.
2. Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη.
3. Οι πίνακες αξιολόγησης των διαιτητών πετοσφαίρισης, (εποπτών και σημειωτών) είναι όσα και τα πρωταθλήματα Εθνικών κατηγοριών (ανδρών-γυναικών) και καθορίζεται από την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων, με την δυνατότητα της ΚΕΔ να συγχωνεύει μέχρι 2 πίνακες ιδίας περίπου αγωνιστικής δυναμικότητας πρωταθλήματος.
4. Ο αριθμός των διαιτητών ανά πίνακα αξιολόγησης καθορίζεται από την  ΚΕΔ/ ΕΟΠΕ πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων, ανάλογα με τις υπάρχουσες κάθε φορά ανάγκες
5. Για να συμπεριληφθεί ένας διαιτητής στους πίνακες αξιολόγησης της ανώτερης εθνικής κατηγορίας ανδρών ή γυναικών πρέπει να είναι τουλάχιστον Α’ κατηγορίας.
6. Για να συμπεριληφθεί ένας διαιτητής στους πίνακες αξιολόγησης της κατώτερης εθνικής κατηγορίας ανδρών ή γυναικών πρέπει να είναι τουλάχιστον Β’ κατηγορίας.
7. ∆εν επιτρέπεται η ένταξη διαιτητή στον ίδιο πίνακα αξιολόγησης, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο δεν είχε αγωνισθεί επί (1) µία πλήρη αγωνιστική περίοδο στα Εθνικά πρωταθλήµατα ή απείχε συνεχώς για μία αγωνιστική περίοδο.
8. Επιτρέπεται η αναμόρφωση των πινάκων της τελικής επιλογής της Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ. µε τη λήξη του 1ου γύρου των πρωταθλημάτων σε ποσοστό µέχρι το 1/5 του αριθµού έκαστου πίνακα µετά από αιτιολόγηση. Στις περιπτώσεις αναμόρφωσης περιλαμβάνεται και ο υποβιβασμός διαιτητή από την κατηγορία του.

Β. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΜΜΟΥ
1. Επίσης για την πετοσφαίριση άμμου (beachvolley) με ευθύνη της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ μετά από πρόταση της επιτροπής beachvolley, οι διαιτητές beachvolley κατατάσσονται στους παρακάτω πίνακες αξιολόγησης:
α. Διαιτητές Ανδρών-γυναικών (MASTERS,OPEN) (Διεθνείς και  διαιτητές Α)
β. Διαιτητές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ  (διαιτητές Β)
2. Κάθε χρόνο μετά την 30η Απριλίου, η Ομοσπονδία διαιτητών(ΟΔΒΕ) είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και να δημοσιοποιήσει, τους συγκεντρωτικούς πίνακες διαιτητών Εθνικών κατηγοριών που υπέβαλαν δήλωση ενέργειας, ανά κατηγορία, μετά την ολοκλήρωση των προαγωγικών εξετάσεων που διενεργεί η ΟΔΒΕ.
3. Τα κριτήρια ελάχιστου χρόνου παραμονής σε πίνακα κατώτερης κατηγορίας, αριθμού αγώνων και αξιολογήσεων, για να περιληφθεί ένας διαιτητής στους πίνακες αξιολόγησης καθορίζονται με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και της επιτροπής διαιτησίας πετοσφαίρισης άμμου, πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων και ανακοινώνονται στην ΟΔΒΕ. Εφαρμόζονται κατ’ αναλογία με τα κριτήρια που ισχύουν για τους πίνακες αξιολόγησης της πετοσφαίρισης.

Άρθρο 15
Παρατηρητές διαιτησίας

1. Παρατηρητές διαιτησίας είναι διαιτητές μη εν ενεργεία, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους, έχουν αποδεδειγμένα συμμετοχή στις δραστηριότητες του αθλήματος την τελευταία τριετία, κατέχουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, διαθέτουν αξιόλογη προσωπικότητα και οι οποίοι, μετά από την αρχική επιμορφωτική διαδικασία, κρίνονται ως κατάλληλοι για το έργο τους και για να παρέχουν επαρκείς συμβουλές και πληροφορίες προς τους διαιτητές. Επίσης, οι παρατηρητές διαιτησίας πρέπει κατά τις τρεις αμέσως προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους να έχουν υποβάλει δήλωση ενέργειας ή μη ενέργειας στην ΟΔΒΕ.
2.   Οι παρατηρητές διαιτησίας πρέπει να παρακολουθούν τα ετήσια εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από την  Κ.Ε.Δ./ΕΟΠΕ, ει δυνατόν σε συνεργασία με την ΟΔΒΕ.
3.   Οι πίνακες  αξιολόγησης των παρατηρητών πετοσφαίρισης είναι ίδιοι (σε αριθμό) με αυτόν των πινάκων αξιολόγησης διαιτητών πρωταθλημάτων Εθνικών κατηγοριών και καθορίζεται από την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων.
α. Η ένταξη διαιτητών μη ενεργεία σε πίνακα αξιολόγησης  παρατηρητών , προϋποθέτει αγωνιστική παρουσία αυτού τουλάχιστον δύο(2) ετών στην κατηγορία αυτή ως διαιτητής.
β. Κατά παρέκκλιση της παραπάνω περίπτωσης α  , σε περίπτωση που ο αριθμός των παρατηρητών δεν επαρκεί για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών , η ΚΕΔ με αιτιολογημένη απόφαση της ,  μπορεί να εντάξει , διαιτητή μη εν ενεργεία ,στους πίνακες παρατηρητών  χωρίς την προϋπόθεση των δύο(2) ετών.(εν μέρει ή εν όλω.)
γ. Με όμοια  αιτιολογημένη απόφαση της η ΚΕΔ μπορεί να εντάξει σε πίνακα παρατηρητών ανώτερης κατηγορίας , χωρίς την προϋπόθεση της παραπάνω περίπτωσης   α, διαιτητή μη εν ενεργεία ο οποίος αξιολογείται  και αναβαθμίζεται  βάσει των προσόντων και της αποδεδειγμένης ικανότητας τους ως  παρατηρητής.
5.   Κύριο καθήκον των παρατηρητών διαιτησίας είναι η υποβολή γραπτής έκθεσης (με βάση το σχέδιο της έκθεσης του παρατηρητή διαιτησίας της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ) και η βαθμολόγηση των διαιτητών στους αγώνες που ορίζονται.
6.   Η αξιολόγηση από τον  παρατηρητή διαιτησίας  αναλύεται ί λεπτομερώς στους διαιτητές μετά την λήξη του αγώνα , σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΕΔ. Αντίγραφο της αξιολόγησης αποστέλλεται από την ΚΕΔ  στους διαιτητές του αγώνα.
7.   Οι παρατηρητές δεν πρέπει να έχουν τα κωλύματα που ισχύουν για τους διαιτητές και αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και ον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό νόμο.
8.   Παρατηρητής διαιτησίας δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να αξιολογεί διαιτητές συγγενείς του μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
9.   Η  ΚΕΔ/ΕΟΠΕ έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον ορισμό των Παρατηρητών Διαιτησίας Εθνικών Κατηγοριών , αλλά και την παρακολούθηση του έργου αυτών στους αγώνες που ορίζονται.
Από τον τρόπο και την ποιότητα άσκησης των καθηκόντων αυτών η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ κατά μεγάλο βαθμό κρίνει τον παρατηρητή ως επαρκή ή μη στην κατηγορία του.ή προακτέο χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση του άρθρου 15  περίπτωσης  3α.
10. Επιλογή παρατηρητών διαιτησίας τοπικών πρωταθλημάτων – πίνακες.
Κατ’ αντιστοιχία με τις προαναφερόμενες διατάξεις του παρόντος κανονισμού για τα εθνικά πρωταθλήματα και την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ καταρτίζονται πίνακες για τα τοπικά πρωταθλήματα από τις Ε.Δ. Ενώσεων, Περιφερειών, Τ.Ε.


Άρθρο 16
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

1. Η Κ.Ε.Δ/ΕΟΠΕ, με απόφασή της  δημιουργεί σύστημα παρακολούθησης της ποιοτικής εξέλιξης των διαιτητών και παρατηρητών, Εθνικών Κατηγοριών, που θα τηρείται με ευθύνη της και για δική της χρήση. Οι ειδικοί όροι και συνθήκες λειτουργίας του συστήματος αυτού καθορίζονται με αποφάσεις της Κ.Ε.Δ.
Γι αυτό το σκοπό έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ατομικό μητρώο διαιτητή-παρατηρητή , από τη στιγμή που συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στους πίνακες αξιολογημένων διαιτητών-παρατηρητών.
Στο μητρώο αυτό πέραν των ατομικών στοιχείων που οικειοθελώς παραχωρούνται από τον διαιτητή δια της δήλωσης προσφοράς υπηρεσιών, περιλαμβάνονται στοιχεία εξέλιξης, πειθαρχικού ελέγχου, κωλύματα , εκθέσεις παρατηρητών κ.λ.π, αποτελέσματα τεστ , όπως καθορίζονται από την ΚΕΔ.
Το ατομικό μητρώο διαιτητή είναι βοηθητικό εργαλείο για τα μέλη της ΚΕΔ και δεν είναι προσβάσιμο σε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή φορέα.
2. Αντίστοιχα οι επιτροπές διαιτησίας Ενώσεων, Περιφερειών, Τ.Ε. έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ατομικό μητρώο διαιτητών τοπικών κατηγοριών.


Άρθρο 17
Υποχρεώσεις διαιτητών

Διαιτητικό καθήκον είναι η υποχρέωση του διαιτητή εν ενεργεία ή μη να προσφέρει τις υπηρεσίες του για τις οποίες ορίζεται αρμοδίως.
Επίσης τα πρόσωπα αυτά, έχουν τις παρακάτω κατά περίπτωση υποχρεώσεις:
1.   Να υποβάλλουν στις οριζόμενες από την ΟΔΒΕ ημερομηνίες   για την πετοσφαίριση και πετοσφαίριση άμμου , στους ΣΥΔΠΕ δήλωση ενέργειας ή μη ενέργειας. Την υποχρέωση αυτή έχουν όλοι οι διαιτητές εν ενεργεία ή μη που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από οποιαδήποτε θέση.
2.   Οι διαιτητές και παρατηρητές που έχουν από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» οφείλουν να την καταθέτουν εμπρόθεσμα στις αρμόδιες αρχές.
3.   Να συμπληρώνουν επακριβώς τα στοιχεία τους στις δηλώσεις ενέργειας ή µη ενέργειας που υποβάλλουν και να ενημερώνουν τον Σύνδεσµό τους για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται. Να μελετούν τους κανονισμούς παιδιάς, τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους να συμμορφώνονται προς αυτές και προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και των καταστατικών της Ο..Β.Ε. και του συνδέσµου τους.
4.   Να παρακολουθούν υποχρεωτικά τα ετήσια σεµινάρια διαιτησίας, καθώς και τις τακτικές ή έκτακτες τεχνικές συγκεντρώσεις και διαλέξεις, όταν προσκληθούν από την Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ. ή τις επιτροπές διαιτησίας των Ενώσεων .
Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και οι Επιτροπές διαιτησίας τηρούν υποχρεωτικά παρουσιολόγιο για τις συγκεντρώσεις αυτές, και ανά τακτά διαστήματα υποβάλλουν στην ΚΕΔ τα στοιχεία παρουσίας των διαιτητών.
5.   Να µην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε αγώνα, εφόσον δεν έχουν ορισθεί προς τούτο από την αρµόδια επιτροπή, εκτός αν παρίστανται σε γήπεδο, στο οποίο δεν έχει παρουσιασθεί ο ορισμένος για τον αγώνα διαιτητής.
6.   Να αποδέχονται τον ορισμό τους από την αρμόδια επιτροπή
7.   Να µην αναλαμβάνουν τη διαιτησία αγώνα σε περίπτωση, κατά την οποία ο ορισμένος επίσηµα διαιτητής έκρινε για οποιονδήποτε λόγο ότι είναι αδύνατη η διεξαγωγή του και τον διέκοψε οριστικά πριν την κανονική λήξη του.
8.   Να προσέρχονται εγκαίρως στο γήπεδο, όπου πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας για τον οποίο έχουν ορισθεί και πάντως τουλάχιστον 45’ (σαρανταπέντε λεπτά) πριν την προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση εκτάκτου κωλύματός τους να ειδοποιούν, έγκαιρα, την αρμόδια επιτροπή, για την αδυναμία προσέλευσής τους.
9.   Να µην επιτρέπουν την είσοδο στα αποδυτήρια των διαιτητών πριν την έναρξη και µετά το τέλος του αγώνα, σε πρόσωπα µη προβλεπόμενα από τους κανονισμούς και να συνεργάζονται προς τούτο με τους αξιωματούχους του αγώνα(Παρατηρητές διαιτησίας-αγώνα)
10. Να φέρουν πάντοτε κατά την άσκηση του λειτουργήματος των, την προβλεπόμενη στολή με την δέουσα προσοχή και επιμέλεια.
11. Να ελέγχουν το φύλλο αγώνα, να βεβαιώνουν και να αναγράφουν τα γεγονότα λεπτομερώς, και γενικά να τηρούν προς τούτο επακριβώς, τις οδηγίες των οργάνων διαιτησίας αλλά και τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις και τον ΓΚΟΔΠ/ΕΟΠΕ.
12. Υποχρεούνται να αποστέλλουν µέσα στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα το φύλλο αγώνα και τις τυχόν υπάρχουσες εκθέσεις στη διοργανώτρια αρχή.
13. Να µην κάνουν κρίσεις και ιδιαίτερα δηµόσια σε βάρος συναδέλφων τους ανεξαρτήτως κατηγορίας, καθηγητών διαιτησίας, παρατηρητών, µελών των επιτροπών και των .Σ. Ε.Ο.ΠΕ., Ε.Σ.ΠΕ., Σωματείων, ΣΥ..ΠΕ. και της Ο..Β.Ε. Κρίσεις µπορούν να κάνουν µόνο στις γενικές συνελεύσεις ή στις συγκεντρώσεις των οργάνων διαιτησίας Ε.Ο.ΠΕ., της Ο..Β.Ε. ή των ΣΥ..ΠΕ. ή ενώπιον των αρµοδίων οργάνων εφόσον κληθούν γι’ αυτό.
14. Λόγω της ιδιάζουσας θέσης του διαιτητή και της βαρύτητας του λειτουργήματος της διαιτησίας, που σκοπό έχει την απονοµή της δικαιοσύνης µεταξύ των διαγωνιζομένων σωματείων, απαγορεύεται στον διαιτητή να διατυπώνει δηµόσια (μέσω του τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.τ.ό.), γνώµη ή κρίσεις για τον αγώνα που θα διευθύνει ή διηύθυνε, όσον αφορά στον αγωνιστικό τοµέα ή την απόδοση των συναδέλφων του σε οποιονδήποτε αγώνα. Σε περίπτωση όµως που µε δημοσιεύματα ή επώνυµες δηλώσεις, θίγεται η τιµή και η αξιοπρέπειά του και γενικότερα µειώνεται ηθικά, έχει αναφαίρετο δικαίωµα να απαντήσει λαµβάνοντας προηγουμένως έγκριση γραπτή ή προφορική από την Κ.Ε./Ε.Ο.ΠΕ.
15. Να συμπεριφέρονται παντού και πάντα προς όλα τα µέλη της αθλητικής οικογένειας µε τρόπο προσήκοντα εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, επιδεικνύοντας άµεµπτο ήθος και διαγωγή αντάξια της αθλητικής ιδέας.
16. Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις των Οργάνων διαιτησίας και των συλλογικών τους οργάνων.


Άρθρο 18
ΟΡΙΣΜΟI ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, ΕΠΟΠΤΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Α. Ορισμός διαιτητών αγώνων
1.   Η Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ., έχοντας υπόψη τους περιορισμούς των άρθρων 19 & 20 του παρόντος, ορίζει τους διαιτητές (επόπτες & σημειωτές) και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων των Εθνικών πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου Ελλάδας από τους αντίστοιχους πίνακες αξιολόγησης των διαιτητών. Οι Ε.. των Ενώσεων (πλην της ΕΣΑΠ) ορίζουν τους διαιτητές των αγώνων των πρωταθλημάτων που διεξάγονται µε ευθύνη τους.
2.   Η Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ. ορίζει επίσης, τους διαιτητές, επόπτες και σημειωτές των ∆ιεθνών αγώνων που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε αυτοί είναι επίσηµοι, είτε φιλικοί και εφόσον δεν ορίζονται ονοµαστικά οι διαιτητές από την FIVB ή τη CEV ή άλλους διεθνείς αθλητικούς φορείς.
3.   Όλοι οι φιλικοί αγώνες στους οποίους γηπεδούχος είναι ΤΑΠ  ή ομάδες Εθνικών κατηγοριών , θα διευθύνονται από διαιτητές που θα ορίζει, μετά από σχετική αίτηση της γηπεδούχου ομάδας, η Κ.Ε.Δ. Όλοι οι φιλικοί αγώνες στους οποίους γηπεδούχος είναι ερασιτεχνικό σωματείο θα διευθύνονται από διαιτητές που θα ορίζονται, μετά από σχετική αίτηση του σωματείου, από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης  που ανήκει. η οποία κατά περίπτωση µπορεί να εκχωρήσει το δικαίωµα αυτό στους οικείους ΣΥ..ΠΕ
4.             Οι ημέρες ανακοίνωσης του ορισμού των διαιτητών εθνικών πρωταθλημάτων καθορίζονται με απόφαση της  Κ.Ε.Δ./ΕΟΠΕ.
5.             Η Κ.Ε.Δ. ορίζει τους  αναπληρωματικούς διαιτητές στους διεθνείς αγώνες, επίσημους ή φιλικούς, που διεξάγονται στην Ελλάδα ή σε όλες τις άλλες εγχώριες διοργανώσεις που ζητείται η παρουσία αναπληρωματικών διαιτητών κ.λ.π.
6.             Εάν ζητηθεί από ξένη ομοσπονδία η αποστολή διαιτητών για να διευθύνουν αγώνες των πρωταθλημάτων της, η Κ.Ε.Δ. ορίζει αντίστοιχους διαιτητές, εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό από το ΔΣ της ΕΟΠΕ.
7.   Ο ορισμός διαιτητών αγώνων τουρνουά  παλαιμάχων , ανεξαρτήτων ομάδων, επιχειρήσεων, σχολείων, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ανήκει στο οικείο όργανο διαιτησίας της Ένωσης η οποία μπορεί να εκχωρήσει το δικαίωμα στον τοπικό Σύνδεσμο διαιτητών.
8.             Η Κ.Ε.Δ. ανάλογα με την κρισιμότητα των αγώνων μπορεί να χρησιμοποιεί διαιτητές ανώτερης κατηγορίας. Στους αγώνες Κυπέλλου, εφόσον αγωνίζονται ομάδες διαφορετικών κατηγοριών, ο διαιτητής ορίζεται  και από τον πίνακα της ομάδας της κατώτερης  κατηγορίας.
9.             Η Κ.Ε.Δ./ΕΟΠΕ έχει το δικαίωμα να ορίζει διαιτητές σε αγώνες παλαιμάχων ή να εκχωρεί το δικαίωμα αυτό σε άλλα θεσμοθετημένα όργανα διαιτησίας των Ενώσεων , ΣΥΔΠΕ-ΟΔΒΕ.
10. Προϋποθέσεις για ορισμό σε αγώνες διαιτητή ο οποίος είναι παράλληλα και αθλητής στον ίδιο κλάδο άθλησης:
α. Να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα μελών οικείου συνδέσμου
β. Να έχει υποβάλει σχετική δήλωση προσφοράς υπηρεσιών όπου θα αναφέρει την ιδιότητα του αθλητή και το σωματείο  και κατηγορία ,στο οποίο αγωνίζεται., ως και το κώλυμα συμμετοχής στους αγώνες της ομάδας αυτής.
γ. Ο διαιτητής αυτός με ευθύνη των επιτροπών διαιτησίας διευθύνει ως Α και Β διαιτητής, επόπτης  και σημειωτής σε αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών και ως επόπτης και σημειωτής και σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων.
δ. Δεν ορίζεται ποτέ με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε αγώνες οποιασδήποτε κατηγορίας, του σωματείου στο οποίο αθλείται ή σε αγώνες της κατηγορίας που το σωματείο ή το τμήμα αυτού, συμμετέχει.

Β. Ορισμός Εποπτών και Σημειωτών
    Η Κ.Ε.Δ. ορίζει, από τους πίνακες επιλογής της, τους επόπτες  και σημειωτές για τους αγώνες και τα πρωταθλήματα που προβλέπεται ή σε οποιαδήποτε κατηγορία κατά την κρίση της λόγω της σπουδαιότητας του αγώνα ή των αγώνων.
Το δικαίωμα ορισμού  εποπτών και σημειωτών αγώνων κατώτερων Εθνικών κατηγοριών, μπορεί να εκχωρηθεί στις κατά τόπους Ε.Δ. των Ενώσεων, Περιφερειών ή Τ.Ε..

Γ.  Ορισμός παρατηρητών διαιτησίας – υποχρεώσεις
1.   Η Κ.Ε.Δ. ορίζει τους παρατηρητές διαιτησίας εθνικών πρωταθλημάτων, ελέγχει το έργο τους και δίνει οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών τους. Η Κ.Ε.Δ. είναι αρμόδια για την αντικατάσταση ή τη μη χρησιμοποίησή τους.
2.   Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος εθνικών κατηγοριών δύναται ορίζεται  παρατηρητής(ες) διαιτησίας με αρμοδιότητα την καταγραφή των παρατηρήσεων σε όσα θέματα αναφέρονται στην έντυπη έκθεση του παρατηρητή. Ο τρόπος αξιολόγησης των διαιτητών για τις εθνικές κατηγορίες είναι αυτός που καθορίζεται με βάση τις οδηγίες της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ
3.   Τα μέλη της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ απαγορεύεται να προτείνουν ή να υποχρεώσουν παρατηρητή διαιτησίας να αλλάξει τη βαθμολογία των διαιτητών του αγώνα.
4.   Η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ έχει το δικαίωμα να ελέγξει παρατηρητή διαιτησίας για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.
5.   Ο ορισμός παρατηρητών σε αγώνες Εθνικών πρωταθλημάτων , προϋποθέτει σχετική απόφαση του ΔΣ ή /ΕΟΠΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΟΥΣ ΔΙΑΙTHTIKOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ


Άρθρο 19
Ασυμβίβαστα – κωλύματα διαιτητή & Παρατηρητή διαιτητών

1. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή  και παρατηρητή διαιτησίας, με την ιδιότητα του μέλους ή του προπονητή ή του γυμναστή σωματείου ή ΤΑΠ ή του με οποιονδήποτε άλλου τρόπου συνδεομένου προσώπου με σωματείο.
2. Διαιτητές  ή παρατηρητές που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τέκνα τους ή γονείς τους διατηρούν πρακτορείο προγνωστικών αγώνων ή στοιχήματος  ή κατάστημα εμπορίας αθλητικών ειδών,  δεν επιτρέπεται να προσφέρουν υπηρεσίες σε  επίσημους αγώνες οποιασδήποτε κατηγορίας ή να μετέχουν σε Επιτροπές Διαιτησίας.

Επίσης είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα διαιτητή (εν ενεργεία ή μη) -παρατηρητή διαιτησίας πετοσφαίρισης για:

1)   Όποιον έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήµατα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή µεθόδων φαρµακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια, χρεοκοπία λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών και περί µεσαζόντων και όποιος έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο βούλευµα για πράξεις που διώκονται σε βαθµό κακουργήµατος.
2)   Όποιον έχει στερηθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
3)   Όποιον έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του 2725/99 νόµου και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τιµωρία, ο οποίος δεν επιστρέφει και µετά τη λήξη της ποινής του άρθρου 130 του νόµου 2725/99 (Ε.ΦΙ.Π.). ή οποιονδήποτε άρθρων νόμων  τροποποίησαν ή θα τροποποιήσουν τις διατάξεις αυτές .Όλοι οι επίσηµοι διαιτητές (εν ενερεγεία ή μη) που χρησιμοποιούνται από την Ε.Ο.ΠΕ. πρέπει υποχρεωτικά να είναι µέλη συνδέσµων µελών της οµοσπονδίας διαιτητών (Ο..Β.Ε.) από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισµού και να έχουν εγγραφεί στο γενικό µμητρώο των διαιτητών της Ο..Β.Ε. και των ΣΥ..ΠΕ.


Άρθρο 20
Εξαιρέσεις διαιτητών – παρατηρητών -  κωλύματα

1.   Διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας, έχουν το δικαίωμα, μετά την οριστική τους επιλογή σε πίνακα, πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, να δηλώσουν εγγράφως στην Κ.Ε.Δ. ότι δεν επιθυμούν να διευθύνουν τους αγώνες ενός ΤΑΠ ή ενός σωματείου, οπότε δεν συμπεριλαμβάνονται στους αντίστοιχους ορισμούς.
2.   α) Διαιτητές ή παρατηρητές, απαγορεύεται να διευθύνουν ή συμμετέχουν σε αγώνες ΤΑΠ ή
σωματείου, των οποίων διετέλεσαν μέλη ή  υπήρξαν αθλητές  ή πετοσφαιριστές που μετέχει σε πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας και για όσο χρόνο μετέχει.
β) Επίσης απαγορεύεται να διευθύνουν αγώνες ΤΑΠ, ή σωματείου γενικώς, εφόσον συνδέονται με  τα μέλη των Δ.Σ. αυτών με εργασιακή ή συγγενική σχέση μέχρι και δεύτερου βαθμού, είτε οι ίδιοι ή οι σύζυγοι, ή τα τέκνα τους.
γ) Εξαιρούνται επίσης ορισμού σε αγώνες οποιασδήποτε κατηγορίας, που συνδέονται με βαθμό συγγένειας μέχρι Β βαθμού, με αθλητή ή προπονητή του σωματείου αυτού σε οποιοδήποτε τμήμα του ιδίου κλάδου άθλησης.
3.   Οι διαιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως, πριν την έναρξης της περιόδου, στην Κ.Ε.Δ. την ύπαρξη οποιουδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή δεν γίνει και αποδειχθεί η σχέση, ο διαιτητής αυτομάτως διαγράφεται από τους πίνακες και δεν μπορεί να επανεγγραφεί σε κανένα πίνακα οποιασδήποτε κατηγορίας εθνικού πρωταθλήματος πριν την παρέλευση τριετίας.
4.   Διαιτητές, παρατηρητές, επόπτες και σημειωτές που ζητούν να εξαιρεθούν από τον ορισμό, αποκλείονται των επομένων δύο(2) ορισμών, εφόσον ο λόγος που επικαλούνται δεν κρίνεται σοβαρός, κατά την κρίση της Κ.Ε.Δ.
5.   α) Διαιτητές  ή παρατηρητές που ασθενούν αποδεδειγμένα εξαιρούνται του ορισμού.
β) Διαιτητές -παρατηρητές, οι οποίοι, λόγω ασθενείας, αρνούνται να διευθύνουν τον αγώνα στον οποίο ορίσθηκαν, θεωρούνται δικαιολογημένοι, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά από δημόσιο νοσοκομείο ή από γιατρό του ασφαλιστικού τους φορέα.
6.   α) Η δήλωση κωλύματος, κατατίθεται προσωπικώς ή ηλεκτρονικά (e-mail) ή μέσω Fax από
τον ενδιαφερόμενο διαιτητή προς την Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης  που ανήκει και ισχύει για τα εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ για τα Εθνικά πρωταθλήματα μέχρι τις 12:00 της Δευτέρας και για το χρονικό διάστημα από το επόμενο Σάββατο και για διάρκεια μίας εβδομάδας ή όπως κάθε φορά ορίζει η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ με σχετική εγκύκλιο.
β) Δεν επιτρέπεται, για οποιοδήποτε λόγο, διαιτητής να δηλώσει κώλυμα ή ασθένεια ή να αρνηθεί να διαιτητεύσει αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, ενώ αποδέχεται τη συμμετοχή στους ορισμούς των εθνικών πρωταθλημάτων.


Άρθρο 21
Αποζημιώσεις

      Οι διαιτητές, παρατηρητές και μέλη επιτροπών (ΚΕΔ/ΕΟΠΕ & ΕΔ/ΕΣΠΕ) δικαιούνται αποζημίωση για την άσκηση του διαιτητικού τους καθήκοντος.
      Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, εξόδων κίνησης, διανυκτέρευσης και διατροφής των διαιτητών, των παρατηρητών για την εκτέλεση του διαιτητικού καθήκοντος, καθορίζονται και ανακοινώνονται  κάθε φορά ,με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΟΠΕ, αφού ληφθεί πρώτα υπόψη η σχετική πρόταση της Ο.Δ.Β.Ε. πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
      Η απόφαση που προβλέπει το ύψος της αποζημίωσης , τους όρους, τον υπόχρεο αλλά και τη διαδικασία αποζημίωσης,  έχει υποχρεωτική εφαρμογή και για τις Ενώσεις κλπ και μπορεί να διαφοροποιείται, μόνο όπου και για ό,τι  δεν προβλέπεται σε αυτή..
      Στους οικονομικούς όρους των σχετικών Γενικών και Ειδικών Προκηρύξεών των Πρωταθλημάτων αλλά και του Γ.Κ.Δ.Π., γίνεται υποχρεωτικά αναφορά για τους όρους και διαδικασία αποζημίωσης, όπως και για τις συνέπειες μη συμμόρφωσης.
      Σε όσες περιπτώσεις αναβληθούν αγώνες από οποιαδήποτε αιτία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαιτητή και οι διαιτητές μεταβούν στον τόπο ή το γήπεδο του αγώνα, η αποζημίωση των παραπάνω προσώπων που έχουν οριστεί για τον συγκεκριμένο αγώνα, καταβάλλεται κατά το ήμισυ. Τα υπόλοιπα προκύπτοντα έξοδα όπως παραπάνω περιγράφονται, καταβάλλονται κανονικά. Αν στον  αγώνα υπάρξει μηδενισμός, καταβάλλεται πλήρης αποζημίωση. Επίσης, πλήρης αποζημίωση καταβάλλεται, αν ο αγώνας διακοπεί μετά την έναρξή του για οποιαδήποτε αιτία.
      Με ειδική συµφωνία που καταρτίζεται μεταξύ Ε.Σ.Α.Π. και Ο..Β.Ε. δύναται να ρυθµίζονται επί µέρους θέµατα που αφορούν στη διαιτησία του πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών-ΤΑΠ, που διοργανώνεται από την Ε.Σ.Α.Π.
Τέτοια θέµατα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αφορούν στις αποζημιώσεις των διαιτητών, εποπτών, σηµειωτών και παρατηρητών διαιτητών και  αγώνων του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, τις ειδικές υποχρεώσεις τους απέναντι στη διοργανώτρια Ε.Σ.Α.Π., πάντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό και στην αθλητική νοµοθεσία. Στα θέματα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται όσα φορούν αρμοδιότητες  της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ.Άρθρο 22
Όρια Ηλικίας

Τα γενικά όρια ηλικίας των διαιτητών, παρατηρητών κ.λ.π. μελών οργάνων, είναι:

Ελάχιστο:
Για απόκτηση διπλώματος διαιτητή το 18ο έτος.

Ανώτατο:
    Για τους διεθνείς διαιτητές το όριο ηλικίας που θέτει κάθε φορά η παγκόσμια ομοσπονδία
    Για τους διαιτητές τοπικών πρωταθλημάτων το 60ο έτος.
    Οι διαιτητές Εθνικών πρωταθλημάτων ακολουθούν τα όρια ηλικίας που κάθε φορά θέτει η FIVB για τους διεθνείς διαιτητές.
    Για τους παρατηρητές διαιτητών, μέλη επιτροπών, ενεργούς καθηγητές, το 70ο έτος.

Σημείωση: Για τα παραπάνω όρια ηλικίας, για την προσμέτρηση της συμπλήρωσης, λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του ορίου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ


Άρθρο 23
Σχολές Διαιτησίας

      Για την απόκτηση της ιδιότητας του διαιτητή απαιτείται η συμμετοχή και επιτυχής αποφοίτηση από Σχολή Διαιτησίας που διοργανώνει η Ο.Δ.Β.Ε  και οι ΣΥΔΠΕ, καθώς και η εγγραφή στο μητρώο διαιτητών του οικείου Συνδέσμου και στη συνέχεια της Ο.Δ.Β.Ε σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.3057/2002 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
      Στις σχολές διαιτησίας διδάσκουν επίσημοι καθηγητές διαιτησίας, βάσει εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκπονούνται από την ΤΕΔ/ΟΔΒΕ ει δυνατόν σε συνεργασία με την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ.
Στις σχολές αυτές, με ευθύνη και πρόσκληση ΟΔΒΕ και ΣΥΔΠΕ μπορούν να διδάξουν και καθηγητές διαιτησίας μέλη εθνικών ή διεθνών οργάνων διαιτησίας, χωρίς απαραίτητα να είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένα μέλη ΣΥΔΠΕ.
      Οι καθηγητές διαιτησίας υποχρεούνται να υποβάλλουν την κατ’ έτος υπεύθυνη δήλωση προσφοράς υπηρεσιών και να παρακολουθούν όλα τα σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια.
      Η ΚΕΔ/Ε.ΟΠΕ σε συνεργασία με την ΟΔΒΕ και τους ΣΥΔΠΕ. οργανώνει προγράμματα προσέλκυσης νέων υποψηφίων διαιτητών προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των ενεργών διαιτητών και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να τους διατηρήσει ενεργούς κατά το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα.


Άρθρο 24
Επιμόρφωση διαιτητών-παρατηρητών

1.   Η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και οι Επιτροπές διαιτησίας των Ενώσεων, πέραν των τακτικών και περιοδικών  επιμορφωτικών σεμιναρίων και τεχνικών συγκεντρώσεων που διοργανώνουν, έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν προγράμματα,  συναντήσεις, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας.
Ειδικότερα είναι δυνατόν να διοργανώνονται με την συνεργασία ει δυνατόν της ΟΔΒΕ και των ΣΥΔΠΕ:
α)   Τακτικά και έκτακτα  σεμινάρια για τους διαιτητές εθνικών κατηγοριών (αξιολογημένων ή μη).
β)   Σεμινάρια για ταλαντούχους  διαιτητές.
γ)   Αντίστοιχα σεμινάρια για τους διαιτητές πετοσφαίρισης στην άμμο.
δ)   Σεμινάρια για τους παρατηρητές διαιτησίας.

2.   Οι ταλαντούχοι διαιτητές
Εντοπίζονται, επιλέγονται και στηρίζονται από εξειδικευμένη ομάδα διαιτητών μη ενεργεία  που ορίζονται από την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ σε συνεργασία με την ΟΔΒΕ, τους ΣΥΔΠΕ και τις Ε.Δ/ΕΣΠΕ με στόχο να συνδράμει στην ανάπτυξη και βελτίωσή τους.
Επίσης προς τούτο λαμβάνονται υπόψη και εκθέσεις παρατηρητών  και προτάσεις της Ομοσπονδίας και των Συνδέσμων διαιτητών, για ένταξη διαιτητή στην κατηγορία των ταλαντούχων.
Για χαρακτηρισμό διαιτητών ως  ταλαντούχων  χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων επίσης τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Ηλικία
β) Φυσική κατάσταση
γ) Ικανότητες διεύθυνσης αγώνα
δ) Ψυχολογική προετοιμασία
ε) Καλή υγεία
στ) Μόρφωση, κλπ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ


Άρθρο 25
Πειθαρχικός έλεγχος

Ο πειθαρχικός έλεγχος και η επιβολή ποινών σε διαιτητές, επόπτες, σημειωτές και παρατηρητές διαιτησίας, για παραπτώματα στην άσκηση των καθηκόντων και υποχρεώσεων τους, αλλά και παραπτώματα που είναι αντίθετα με την ιδιότητα του διαιτητή  και παρατηρητή ασκείται  αποκλειστικά από την Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ. και από τις Επιτροπές ∆ιαιτησίας (Ε..) των Ενώσεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.


Άρθρο 26

1.   Πειθαρχικές αρμοδιότητες της Κ.Ε./Ε.Ο.ΠΕ.:
Η Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ. επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττονται από:
α.   ∆ιαιτητές µέλη συνδέσµων κατά την άσκηση των καθηκόντων διαιτητή κατά κύριο λόγο  σε αγώνες*, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
β.   Παρατηρητές διαιτητών, επίσης για παραπτώματα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά κύριο λόγο σε αγώνες
γ.   Σε οποιοδήποτε παράπτωμα των παραπάνω που είναι αντίθετο με την ιδιότητα του διαιτητικού λειτουργήματος , το οποίο γίνεται γνωστό στην Επιτροπή  με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιοσδήποτε καταγγελίες σε βάρος των διαιτητών κλπ , για να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη , πρέπει να είναι έγγραφες , εκτός και αν πιστοποιούνται και με άλλο τρόπο (π.χ. εικόνα , βίντεο κ.λ.π)
2.   Η Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. (και οι αντίστοιχες Ε.. Ενώσεων, Περιφερειών ή Τ.Ε.)

α. Εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα που έχουν σχέση µε την αγωνιστική κλπ συμπεριφορά των διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας, για τα οποία λαβαίνει γνώση από τα Φύλλα Αγώνα, τις εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας ή οποιουδήποτε άλλου αρµόδιου οργάνου.
β.           Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων ή βαθμολόγησης του διαιτητή από τον παρατηρητή διαιτησίας µε βαθµό κάτω του 75/100 η Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ. µε απόφασή της µπορεί να θέσει τον διαιτητή εκτός ορισµών για 1 (µία) έως 3(τρείς) αγωνιστικές χωρίς την άσκηση τυπικού πειθαρχικού ελέγχου. Η απόφαση αυτή της ΚΕΔ κοινοποιείται στον διαιτητή και τον σύνδεσμο του οποίου είναι μέλος, καθώς και την Επιτροπή διαιτησίας της Ένωσης. Επίσης  η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ μπορεί να θέσει τον διαιτητή εκτός ορισμών μέχρι τρείς (3) αγωνιστικές για διαπιστωμένη συνεχή μέτρια- κακή απόδοση , που προκύπτει από ιδίαν αντίληψη ή χαμηλούς (μη παραπέμψιμους) βαθμούς παρατηρητών.
γ. Το ίδιο ισχύει και για επόπτες, σημειωτές των αγώνων, καθώς και για τους παρατηρητές διαιτησίας σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
δ. Οι πειθαρχικές αποφάσεις της Κ.Ε.. είναι τελεσίδικες και άμεσα εφαρμοστέες. Τυχόν προσφυγή επ΄ αυτών ασκείται µόνον ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 2725/99. Στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της ποινής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
3.   Σύγκληση της Επιτροπής – ∆ικαιώµατα εγκαλούµενου
    Η ΚΕΔ συγκαλείται µε πρόσκληση του προέδρου της.
    Η ΚΕΔ υποχρεωτικά µετά την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης καλεί εγγράφως τον εγκαλούµενο να απολογηθεί. Στο έγγραφο κλήσης πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου, καθώς και τα άρθρα του κανονισµού που παραβιάστηκαν.
    Από την ηµέρα κοινοποίησης στον εγκαλούµενο της κατηγορίας µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης πρέπει να υπάρχει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον επτά (7) ηµερών.
    Ο εγκαλούμενος έχει το δικαίωµα:
α.   να απολογηθεί µε υπόµνηµα ή αυτοπροσώπως χωρίς πληρεξούσιο
β.   να προτείνει μάρτυρες για την υπεράσπισή του
γ.   να καταθέσει έγγραφα µε αποδεικτικά για την αθωότητά του στοιχεία.
    Η απόφαση της ΚΕΔ κοινοποιείται υποχρεωτικά στον εγκαλούμενο και στον ΣΥ..ΠΕ., στον οποίο ανήκει, και, εφόσον είναι καταδικαστική, τότε περιλαμβάνεται και πλήρης αιτιολογία.
    Ο εγκαλούμενος διαιτητής  έχει το δικαίωµα να ζητήσει και να λάβει, µε έξοδά του, όλα τα αντίγραφα του φακέλου της πειθαρχικής του δίωξης.
    Ο εγκαλούμενος διαιτητής, µέχρι να του κοινοποιηθεί η τιμωρία του, δεν τελεί υπό τιμωρία, εκτός και αν υπό το βάρος της παράβασης, η ΚΕΔ τον θέσει σε διαθεσιμότητα, για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων Ε έως και Η του επόμενου άρθρου,)
    Σε περιπτώσεις τέλεσης σοβαρών παραπτωμάτων ή παραπτωμάτων που προκάλεσαν το κοινό περί δικαίου αίσθηµα, ο διαιτητής µπορεί µε απόφαση της Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ., να τεθεί σε διαθεσιµότητα, ενώ οπωσδήποτε ταυτόχρονα και αυτεπάγγελτα ξεκινά η διαδικασία πειθαρχικής παραποµπής.
    Η κλήση σε απολογία του διαιτητή και η όποια απόφαση της επιτροπής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ΣΥ..ΠΕ., του οποίου είναι µέλος.


Άρθρο 27
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΙΝΕΣ

1.   Στους διαιτητές, επόπτες, σημειωτές και παρατηρητές διαιτησίας, εφόσον κριθούν υπαίτιοι των πειθαρχικών – διαιτητικών παραπτωμάτων που τους αποδίδονται και δεν απαλλαγούν, επιβάλλονται οι κάτωθι πειθαρχικές ποινές κατά περίπτωση και διαβάθµιση παραπτωμάτων:
Α.   Έγγραφη επίπληξη
    Καθυστερηµένη προσέλευση που δεν είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση της ώρας έναρξης του αγώνα
    Ασαφής διατύπωση του Φ.Α. που δεν είχε συνέπειες ως προς την εγκυρότητα αυτού και δεν δημιούργησε προβλήματα για την κατοχύρωση του αποτελέσματος.
    Αμέλεια υπογραφής Φύλου αγώνα
Β.   Αποκλεισµός µέχρι 30 (τριάντα) ηµέρες:
    Καθυστερημένη προσέλευση για εκτέλεση καθηκόντων που είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα ή για επανάληψη του παραπτώματος της καθυστερημένης προσέλευσης που δεν είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα.
    Ασαφής διατύπωση του Φύλλου Αγώνα, που είχε σαν συνέπεια την από οποιονδήποτε αμφισβήτηση του κύρους του.
    Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων με βαθμό αξιολόγησης κάτω από 75/100.
    Οι καθ' οιονδήποτε τρόπο δηλώσεις για συναδέλφους τους και σχολιασµοί φάσεων των εν ενεργεία διαιτητών στα Μ.Μ.Ε. ή στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
    Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και χωρίς την άδεια της ΚΕ/ΕΟΠΕ παροχή συνεντεύξεων. ∆ιευκρινιστικές απαντήσεις που δίνονται δηµοσίως, δεν αποτελούν συνέντευξη κατά την έννοια της παρούσας περίπτωσης.

Γ.   Αποκλεισµός µέχρι 60 (εξήντα) ηµέρες:
    Παράβαση των κανονισµών παιδιάς που δεν συνεπάγεται την επανάληψη του αγώνα.
    Αποδοχή ορισµού σε αγώνες Εθνικών Πρωταθληµάτων µε ταυτόχρονη άρνηση ορισµού σε Τοπικά Πρωταθλήµατα.
    Αδικαιολόγητη µη αποδοχή του ορισµού του.
    Άρνηση υπογραφής του Φύλλου αγώνα
    Άρνηση αποδοχής ένστασης όπως προβλέπεται στον Γ.Κ.Δ.Π.
Δ.   Αποκλεισμός μέχρι 90 (ενενήντα) ημέρες
    Αδικαιολόγητη µη προσέλευση σε αγώνα, στον οποίο ορίσθηκε και έλαβε γνώση του ορισµού του.
    Παράλειψη αναγραφής στο Φύλλο Αγώνα ή στη σχετική έκθεση των µελών των οµάδων που έδειξαν ανάρµοστη συµπεριφορά.
    Ανάρµοστη συµπεριφορά σε συνάδελφο διαιτητή, επόπτη, σηµειωτή.
    Ανάρμοστες με το λειτούργημα του διαιτητή δημοσιεύσεις στα μέσα ΜΜΕ, διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
    Η συµµετοχή ως διαιτητή σε αγώνες χωρίς την εντολή ή έγκριση της αρµόδιας αρχής ή οργάνου πετοσφαίρισης.
Ε.   Αποκλεισµός µέχρι 120 (εκατόν είκοσι) ηµέρες:
    Παράβαση των κανονισµών παιδιάς που είχε σαν αποτέλεσµα την επανάληψη του αγώνα που διεξήχθη.
    Αποφυγή απευθείας αποκλεισµού παίκτη ή µέλους οµάδας από όλο τον αγώνα και αναγραφής στο Φύλλο Αγώνα του παίκτη ή του µέλους της οµάδας και των επεισοδίων που συνέβησαν.
    Υποβολή ψευδών εκθέσεων για τα συµβάντα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τον αγώνα.
    Ανάρµοστη συµπεριφορά προς µέλος του .Σ./Ε.Ο.ΠΕ, του .Σ./Ο..Β.Ε., Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών, της Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ., των Επιτροπών ∆ιαιτησίας και του σώµατος των Παρατηρητών ∆ιαιτησίας.
ΣΤ. Αποκλεισµός µέχρι 180 (εκατόν ογδόντα) ηµέρες:
    Εξύβριση των µελών του .Σ./Ε.Ο.ΠΕ, των Τοπικών Ενώσεων, του .Σ./Ο..Β.Ε., της Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ., των Επιτροπών ∆ιαιτησίας και του σώµατος των Παρατηρητών ∆ιαιτησίας.
    Η βάναυση λόγω και έργω συµπεριφορά προς τα µέλη των οµάδων, θεατές ή όργανα της Ε.Ο.ΠΕ.
    Ανάρµοστη γενικώς συµπεριφορά αταίριαστη µε την δεοντολογία του αθλητισµού.
Ζ.   Αποκλεισµός µέχρι 360 (τριακόσιες εξήντα) ηµέρες:
Απρεπής και ανάρµοστη συµπεριφορά, στο εξωτερικό όπου πήγε διαιτητής για διαιτησία αγώνων και προέκυψαν δυσµενή σχόλια σε βάρος της Ελληνικής διαιτησίας.
Η.   ∆ιαγραφή
    Σε περιπτώσεις δόλιας µεροληψίας µετά από αποδεδειγμένη δωροδοκία, για την οποία ο υπαίτιος διαιτητής καταδικάσθηκε (έστω και πρωτοδίκως) από ποινικό δικαστήριο. Ο διαιτητής διαγράφεται προσωρινά µέχρι τελεσιδικίας της εκδοθησοµένης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή αλλά και σε περιπτώσεις τέλεσης σοβαρών παραπτωμάτων ή παραπτωμάτων που προκάλεσαν το κοινό περί δικαίου αίσθηµα, ο διαιτητής µπορεί, µε απόφαση της Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ., να τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ οπωσδήποτε ταυτόχρονα και αυτεπάγγελτα ξεκινά η πειθαρχική διαδικασία. Σε περίπτωση που ο διαιτητής καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση, η διαγραφή είναι οριστική.
    Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία διαιτητής καταδικάστηκε τελεσίδικα για παράπτωμα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στις περιπτώσεις του άρθρου 3 παρ.1 εδ. β, γ και δ του ν. 2725/99).
Θ.   Υπολογισµός – ∆ιάρκεια ποινών
1. Οι ποινές υπολογίζονται ημερολογιακά, διακόπτονται όμως από τη στιγµή του τέλους της αγωνιστικής περιόδου και συνεχίζονται µε την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ως ηµεροµηνία λήξης εκάστης αγωνιστικής περιόδου, λογίζεται η 30/06 εκάστου έτους και ημερομηνία έναρξης η επίσηµη έναρξη των εθνικών πρωταθληµάτων. Ποινές που επιβάλλονται από την Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ. ή τις Ε../Ε.Σ.ΠΕ. έχουν αυτόµατη εφαρμογή σε όλους τους αγώνες πετοσφαίρισης σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
2. Τιμωτημένος διαιτητής, καθ’ όλη την διάρκεια που εκτίει την ποινή του, δεν αξιολογείται. Με την ολοκλήρωση αυτής η ΚΕΔ δύναται να προβεί σε αξιολόγηση και κρίση του διαιτητή, οπωσδήποτε όμως στις επόμενες τακτικές αξιολογήσεις των διαιτητών.
Ι.    Υποτροπή  σε πειθαρχικό παράπτωμα:
Σε περίπτωση υποτροπής, κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο, οι ποινές αυξάνονται στο διπλάσιο των προβλεπομένων. Σε περίπτωση υποτροπής του, κατά την επόμενη αγωνιστική περίοδο, οι ποινές αυξάνονται κατά το ήμισυ των προβλεπομένων.  Υπότροπος θεωρείται ο διαιτητής, που υπέπεσε σε ίδιο ή βαρύτερο παράπτωμα.
ΙΑ.  Υποβιβασμός
Στην περίπτωση, κατά την οποία διαιτητής υποπέσει στο ίδιο παράπτωμα, περισσότερο από δύο φορές ή του έχουν επιβληθεί ποινές, συνολικού ύψους, που υπερβαίνει τον ένα χρόνο, κατά την τελευταία διετία, τότε αυτός, με απόφαση της Κ.Ε.Δ. υποβιβάζεται από τον πίνακα αξιολόγησης, στον οποίο ανήκει, μέχρι και τον κατώτερο , ανάλογα, με τη σοβαρότητα των ποινών, που του έχουν επιβληθεί.
ΙΒ.  Συγχώνευση ποινών
α. Εάν κατά του εγκαλούμενου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για περισσότερα του ενός παραπτώματα, τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται, από διάφορες διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου, μετά την επιμέτρησή τους, επιβάλλεται μία συνολική ποινή, που σχηματίζεται από τη βαρύτερη των ποινών επαυξημένη.
β. Η επαύξηση της ποινής δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του ήμισυ(1/2)  του αθροίσματος των άλλων ποινών.
2.   Η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ τιμωρεί πειθαρχικά παραπτώματα διαιτητών πετοσφαίρισης άμμου,ύστερα από έκθεση-εισήγηση της αρμόδιας στην οποία εισηγείται ο υπεύθυνος διαιτησίας του εκάστοτε τουρνουά.
Ο υπεύθυνος διαιτησίας τουρνουά μπορεί , ανάλογα την βαρύτητα του παραπτώματος να αποκλείσει τον διαιτητή από το συγκεκριμένο τουρνουά, ενημερώνοντας την αρμόδια επιτροπή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 28
Ασφάλιση διαιτητών

1.   Οι διαιτητές, επόπτες και σημειωτές και παρατηρητές , των εθνικών πρωταθλημάτων δύνανται να ασφαλίζονται με φροντίδα της Ε.Ο.ΠΕ σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, για θάνατο και ανικανότητα απασχόλησης που προκαλούνται από ατυχήματα οφειλόμενα στην αθλητική τους δραστηριότητα. Η δαπάνη ασφάλισης βαρύνει την Ε.Ο.ΠΕ. ή την εκάστοτε διοργανώτρια αρχή.
2.   Οι διαιτητές επόπτες, σημειωτές  και παρατηρητές των πρωταθλημάτων ευθύνης των Ενώσεων δύνανται να ασφαλίζονται, με φροντίδα της ΕΟΠΕ και δαπάνη των Ενώσεων , σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα για θάνατο και ανικανότητα απασχόλησης, προκαλούμενα από ατυχήματα που οφείλονται στην αθλητική τους δραστηριότητα.
3.   Ο χρόνος έναρξης της ασφάλισης ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.ΟΠΕ., εφόσον υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες.


Άρθρο 29
Ηθικές αμοιβές στους διαιτητές

Για όλως εξαίρετη επίδοση ή συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις ή άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες, που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του κύρους και της αξιοπιστίας της διαιτησίας ή για τη συνολική τους προσφορά απονέμονται στους διαιτητές ή παρατηρητές, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση της Κ.Ε.Δ., οι παρακάτω ηθικές αμοιβές:
α) Εύφημος μνεία
β) Έπαινος

Άρθρο 30
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρόντος.
Ισχύς του κανονισμού από την ημερομηνία έγκρισης τους από την ΓΓΑ ή τριάντα(30) ημέρες από την υποβολή του προς αυτήν για έγκριση.


Άρθρο 31
Ακροτελεύτιο

      Ο παρών Κανονισµός, αφορά το διαιτητικό λειτούργηµα ως άµισθη και χωρίς ανταλλαγή παροχή διαιτητικών και αθλητικού χαρακτήρα υπηρεσιών.
      Σε περίπτωση κατά την οποία θεσπιστεί νοµοθετικά η "επαγγελµατική διαιτησία" στο άθληµα της πετοσφαίρισης, θα τροποποιηθεί ανάλογα.
      Επίσης ο Κανονισµός αυτός  και το σύνολο των διατάξεών του ,  αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και ενιαίο σύνολο των διατάξεων των λοιπών κανονισµών, του καταστατικού και των προκηρύξεων της Ε.Ο.ΠΕ.
      Σε περίπτωση ασάφειας σχετικά µε τις διατάξεις του και την εφαρµογή τους το ζήτηµα επιλύεται από το εκάστοτε ∆Σ της Ε.Ο.ΠΕ., µετά από σχετικό ερώτηµα  που δύναται να υποβάλει προς την εκάστοτε Κ.Ε../Ε.Ο.ΠΕ. ή και την Ο..Β.Ε.
      Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού έχουν εφαρμογή  για το σύνολο της ελληνικής διαιτησίας πετοσφαίρισηςσε όλους τους κλάδους αθλησης, εκτός και αν προβλέπεται χωριστά.
      Κάθε διαιτητής µε την αίτηση έγγραφής του στον οικείο σύνδεσµο διαιτητών αποδέχεται ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στις διατάξεις του παρόντος και όλων των λοιπών κανονισµών που διέπουν το διαιτητικό λειτούργηµα, τις οποίες οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα και ανεπιφύλακτα.

Ο παρών Κανονισµό ∆ιαιτησίας της Ελληνικής Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης, ο οποίος καταρτίστηκε και αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα, εγκρίθηκε από το ΔΣ και την Γενική Συνέλευση ΕΟΠΕ και υποβλήθηκε αρμοδίως προς έγκριση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

** εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΕΟΠΕ κατ΄εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των σωματείων-μελών της ΕΟΠΕ και 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου