Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1
Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών 2014-2015
Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2014
Αριθ.πρωτ. 3156
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αγωνιστικής Περιόδου 2014 - 2015
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισµού της ΕΟΠΕ, του
Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, του ∆ιεθνούς Κανονισµού
Πετοσφαίρισης, του νόµου 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Γενικής
Προκήρυξης Πρωταθληµάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015 µε αριθ. πρωτ.
2677/18.7.2014
π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ µ ε
το ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014-2015 µε τους πιο κάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο
: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα σωµατεία πετοσφαίρισης. Η δήλωση συµµετοχής είναι
προαιρετική.
β) Στην Α΄ και Β’ Φάση σωµατείο που δηλώσει συµµετοχή και δεν µετέχει ή παραιτείται του
αγώνος το αργότερο τρεις ηµέρες από την προκαθορισµένη ηµεροµηνία διεξαγωγής του,
αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων.
γ) Στη Γ΄ Φάση σωµατείο της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών που δηλώσει συµµετοχή και
δεν µετέχει ή παραιτείται του αγώνος καθώς επίσης και σωµατείο που προκρίθηκε στη Γ΄
Φάση παραιτείται του αγώνος αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων και του επιβάλλεται ποινή
αφαίρεσης τριών (-3) βαθµών από το πρωτάθληµα της κατηγορίας Ανδρών που θα ανήκει
την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2014-2015.

ΑΡΘΡΟ 2ο
: ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
α) Η προθεσµία υποβολής δηλώσεων συµµετοχής στο Κύπελλο είναι µέχρι την Πέµπτη 4
Σεπτεµβρίου 2014, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β άρθρο 9 του Γενικού
Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων και µε το Κεφ. Η παρ. 1 της
Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων 2014-2015.
Η δήλωση συµµετοχής θα πρέπει να φτάσει στα γραφεία της ΕΟΠΕ (∆/νση: ΟΑΚΑ, Ανοικτό
Κολυµβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι) είτε απευθείας από το σωµατείο είτε µέσω
της Ένωσης/ΤΕ, σε κάθε περίπτωση όµως µέχρι την παραπάνω προθεσµία.
β) Η δήλωση πρέπει να είναι γραπτή, υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν.
Γραµµατέα του Σωµατείου, των οποίων τα ονόµατα θα αναφέρονται στο έγγραφο που
πρέπει απαραίτητα να έχει και τη σφραγίδα του Σωµατείου.
Η δήλωση συµµετοχής πρέπει να αναφέρει ότι το Σωµατείο δέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους αυτής της Προκήρυξης, της Γενικής Προκήρυξης και του Γενικού Κανονισµού
Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων. Σε περίπτωση που δεν τους δέχεται η δήλωση
δεν γίνεται δεκτή.
γ) Για την Α’ Φάση: η κλήρωση για τον καθορισµό του προγράµµατος της πρώτης αγωνιστικής
της Α’ Φάσης του Κυπέλλου θα γίνει σε ηµεροµηνία που θα αποφασίσει η αντίστοιχη
Ένωση/Τ.Ε. και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στα ενδιαφερόµενα σωµατεία. Οι κληρώσεις για τις
επόµενες αγωνιστικές θα γίνονται στα γραφεία της κάθε Ένωσης/ΤΕ το αργότερο την
πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την ολοκλήρωση της κάθε αγωνιστικής.
 Για την Β’ και Γ’ Φάση: η κλήρωση για τον καθορισµό του προγράµµατος της πρώτης
αγωνιστικής της Β’ ή αντίστοιχα της Γ’ Φάσης του Κυπέλλου θα γίνει σε ηµεροµηνία που θα
ορίσει η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στα ενδιαφερόµενα σωµατεία. Οι κληρώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 2
Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών 2014-2015
για τις επόµενες αγωνιστικές θα γίνονται στα γραφεία της ΕΟΠΕ την πρώτη εργάσιµη ηµέρα
µετά την ολοκλήρωση της κάθε αγωνιστικής.
 Στις κληρώσεις πρέπει να συµµετέχουν τα σωµατεία µε εκπρόσωπό τους.
 Αν κάποιο σωµατείο δεν µπορεί να στείλει εκπρόσωπό του, µπορεί να εκπροσωπηθεί µε
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο.
δ) Το Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών θα αρχίσει στις 20/9/2014 και το Final 4 28-29/3/2015
ΑΡΘΡΟ 3ο
: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
α) Η ΕΟΠΕ εκχωρεί την ευθύνη για την οργάνωση και διεξαγωγή της Α’ Φάσης του Κυπέλλου
Ελλάδας Ανδρών στις Ενώσεις/Τ.Ε.
β) Την οργάνωση και διεξαγωγή της Β’ και Γ’ Φάσης του Κυπέλλου αναλαµβάνει η ΕΟΠΕ.
β) Η ΕΟΠΕ, σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων,
µπορεί και έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη συµπαράσταση των Τοπικών Ενώσεων, µε σκοπό
την κατά το δυνατόν καλύτερη διεξαγωγή της Β’ και Γ’ Φάσης του Κυπέλλου.
γ) Η ΕΟΠΕ θα συγκροτήσει 3µελή Αγωνόδικη Επιτροπή διεξαγωγής για τους αγώνες (Final 4)
ή τον αγώνα (Τελικό) για την ανάδειξη του Κυπελλούχου
1) Ένα µέλος της ΚΕΠ/ΕΟΠΕ ή του ∆Σ/ΕΟΠΕ, ως Πρόεδρο
2) Ένα µέλος της ΚΕΠ/ΕΟΠΕ ως µέλος και
3) Ένα µέλος της ΚΕ∆/ΕΟΠΕ, ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος διαιτησίας.
 η οποία θα έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης
και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, Κεφάλαιο Α άρθρο 5 περ. β.
ΑΡΘΡΟ 4ο
 : ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Μετά τις δηλώσεις συµµετοχής των οµάδων στο Κύπελλο, θα εκδοθούν συµπληρωµατικές
προκηρύξεις µε το σύστηµα διεξαγωγής για την Α’ Φάση (οι Ενώσεις/Περιφέρειες) για την Β’
Φάση (η ΕΟΠΕ).
Στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών, θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω φάσεις:
Α’ Φάση:
Χρόνος διεξαγωγής: έως 9/11/2014
• Συµµετέχουν τα σωµατεία που ανήκουν στη Β Εθνική Κατηγορία - Εθνικό Περιφερειακό
Πρωτάθληµα και στις Τοπικές Κατηγορίες.
• Οι αγώνες θα διεξαχθούν µε το σύστηµα απλού αποκλεισµού (Νοκ άουτ).
• Ο τρόπος διεξαγωγής της Α’ Φάσης (αριθµός κλήρωσης ζευγαριών σε κάθε αγωνιστική,
τυχόν απευθείας πρόκριση στην επόµενη αγωνιστική κλπ) θα καθοριστεί µε
Συµπληρωµατική Προκήρυξη που θα εκδώσει η κάθε Ένωση, µετά την ολοκλήρωση των
δηλώσεων συµµετοχής. Προκειµένου για την Ζ’ Περιφέρεια την Συµπληρωµατική
Προκήρυξη θα εκδώσει η ΕΟΠΕ.
• Στην Β’ Φάση θα προκριθούν από κάθε Ένωση/Περιφέρεια που έχει διαβάθµιση κατηγοριών
(ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕ∆Α, ΕΠΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΕ ΚΕΝΤΡ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ και ΕΠΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
τέσσερις οµάδες και από τις Ενώσεις/Περιφέρειες που δεν έχουν διαβάθµιση κατηγοριών
(ΕΣΠΕ ΘΡΑΚΗΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΕΣΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΕΣΠΕ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΕΣΠΕ
ΚΡΗΤΗΣ και Ζ’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) δύο οµάδες (συνολικά 30 οµάδες).
Οι Ενώσεις/Περιφέρειες διατηρούν το δικαίωµα να διοργανώσουν Final 4 ή Τελικό Αγώνα
οποιαδήποτε χρονική στιγµή µέχρι και τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, για την ανάδειξη
της Κυπελλούχου οµάδας της Ένωσης/Περιφέρειας.
• Σε κάθε κλήρωση που θα πραγµατοποιείται για τον χωρισµό των οµάδων σε ζευγάρια οι
Ενώσεις θα χωρίζουν τις οµάδες µε γεωγραφικά κριτήρια προς αποφυγή µετακινήσεων.
• Γηπεδούχος θα είναι η οµάδα που θα βγαίνει πρώτη από την κληρωτίδα, εκτός από την
περίπτωση ζευγαριού µε οµάδες διαφορετικής κατηγορίας οπότε γηπεδούχος είναι η οµάδα
που ανήκει σε µικρότερη κατηγορία.
• Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους επίσηµους Κανονισµούς Παιδιάς της FIVB,
ενώ δεν θα ισχύσουν τεχνικές ανάπαυλες.
• Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν µε έγχρωµες µπάλες ΜIKASA τύπου MVΑ 200, MVA 300 ή
MOLTEN τύπου V5M5000 ή GALA τύπου BV5591S. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 3
Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών 2014-2015
Β’ Φάση:
Χρόνος διεξαγωγής: από 19/11/2014 έως 22/1/2015
• Συµµετέχουν οι τριάντα (30) οµάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση και οι οµάδες της
Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών.
• Οι αγώνες θα διεξαχθούν µε το σύστηµα απλού αποκλεισµού (Νοκ άουτ).
• Σε κάθε κλήρωση που θα πραγµατοποιείται για τον χωρισµό των οµάδων σε ζευγάρια θα
λαµβάνεται πρώτα υπόψη η γεωγραφική θέση των οµάδων που συµµετέχουν.
• Γηπεδούχος θα είναι η οµάδα που θα βγαίνει πρώτη από την κληρωτίδα, εκτός από την
περίπτωση ζευγαριού µε οµάδες διαφορετικής κατηγορίας οπότε γηπεδούχος είναι η οµάδα
που ανήκει σε µικρότερη κατηγορία.
• Ο τρόπος διεξαγωγής της Β’ Φάσης (αριθµός κλήρωσης ζευγαριών σε κάθε αγωνιστική,
τυχόν απευθείας πρόκριση στην επόµενη αγωνιστική κλπ) θα καθοριστεί µε
Συµπληρωµατική Προκήρυξη που θα εκδώσει η ΕΟΠΕ, το αργότερο µέχρι τη λήξη της Α’
Φάσης.
• Στην Γ’ Φάση θα προκριθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) οµάδες και σε κάθε περίπτωση τόσες
ώστε µαζί µε τις οµάδες της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών που θα έχουν δηλώσει
συµµετοχή να συµπληρώνουν τον αριθµό δέκα έξι (16).
• Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους επίσηµους Κανονισµούς Παιδιάς της FIVB,
ενώ δεν θα ισχύσουν τεχνικές ανάπαυλες.
• Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν µε έγχρωµες µπάλες ΜIKASA τύπου MVΑ 200 ή MOLTEN
τύπου V5M5000 ή GALA τύπου BV5591S.
Γ’ Φάση:
Χρόνος διεξαγωγής: από 11/2/2015 έως 29/3/2015
• Συµµετέχουν οι τέσσερις (4) οµάδες που προκρίθηκαν από την Β’ Φάση και οι οµάδες της Α1
Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών.
• Οι αγώνες θα διεξαχθούν µε το σύστηµα απλού αποκλεισµού (Νοκ άουτ).
• Γηπεδούχος θα είναι η οµάδα που θα βγαίνει πρώτη από την κληρωτίδα, εκτός από την
περίπτωση ζευγαριού µε οµάδες διαφορετικής κατηγορίας οπότε γηπεδούχος είναι η οµάδα
που ανήκει σε µικρότερη κατηγορία.
• Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους επίσηµους Κανονισµούς Παιδιάς της FIVB.
Θα ισχύσουν οι τεχνικές ανάπαυλες (τεχνικά time out), εκτός του 5ου σετ όπου δεν ισχύουν
τα τεχνικά time out ενώ τα κανονικά time out είναι δύο για κάθε οµάδα σε κάθε σετ µε
διάρκεια 30’’ το καθένα.
• Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν µε έγχρωµες µπάλες ΜIKASA τύπου MVΑ 200 ή MOLTEN
τύπου V5M5000 ή GALA τύπου BV5591S.
• Ο τρόπος διεξαγωγής της Γ’ Φάσης (αριθµός κλήρωσης ζευγαριών σε κάθε αγωνιστική,
τυχόν απευθείας πρόκριση στην επόµενη αγωνιστική), θα καθοριστεί µε Συµπληρωµατική
Προκήρυξη που θα εκδώσει η ΕΟΠΕ, το αργότερο µέχρι τη λήξη της Α’ Φάσης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
 : ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ
α) Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών θα διεξαχθούν στα Κλειστά Γυµναστήρια
των γηπεδούχων οµάδων, που έχουν δηλώσει οι γηπεδούχες οµάδες στο αντίστοιχο
πρωτάθληµα, που θα ορίσει η Ένωση/Περιφέρεια για την Α’ Φάση και η ΕΟΠΕ για την Β’ και
Γ’ Φάση, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ άρθρα 12, 13 και 14 του Γενικού
Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων και στο Κεφάλαιο Η παρ. 2β της
Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων 2014-2015.
β) Σε περίπτωση τιµωρίας της έδρας γηπεδούχου σωµατείου από το Μονοµελές Πειθαρχικό
∆ικαιοδοτικό Όργανο της ΕΟΠΕ, ο αγώνας θα διεξάγεται σύµφωνα µε τον ν. 3262/2004
Κεφ. Β άρθρο 9 παρ. 1. Η ΕΟΠΕ µε ειδική Εγκύκλιο θα ανακοινώσει έγκαιρα πριν την έναρξη
του Κυπέλλου τα άτοµα που θα έχουν δικαίωµα εισόδου στο γήπεδο.
γ) Τα γηπεδούχα σωµατεία έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό
Παιδιάς και το Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ. Για
τους αγώνες της Γ’ Φάσης τα γηπεδούχα σωµατεία εφόσον ανήκουν στην Α1 Εθνική
 Κατηγορίας Γυναικών επιπλέον έχουν τις υποχρεώσεις που θα προβλέπονται στα αντίστοιχα
άρθρα της Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήµατος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 4
Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών 2014-2015
δ) Η διαχείριση των εµπορικών δικαιωµάτων του Κυπέλλου 2014-2015, ανήκει στην ΕΟΠΕ. Η
ΕΟΠΕ, θα ενηµερώσει εγκαίρως τα διαγωνιζόµενα σωµατεία, για τους επιµέρους όρους της
εµπορικής διαχείρισης των αγώνων.
 ε) Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωµα να τοποθετήσει τη διαφήµιση χορηγού ή υποστηρικτή του
Κυπέλλου στις εµφανίσεις των ball boys-girls και των floor moppers, µε την προϋπόθεση ότι
θα αναλάβει την κατασκευή αυτών.
στ) Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να επιµελούνται την έκδοση των αδειών των
αγώνων για τους εντός έδρας αγώνες της οµάδας τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Επίσης τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να κοινοποιούν αντίγραφο της άδειας
διεξαγωγής στην οικεία αστυνοµική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και
τάξης.

Στη Γ’ Φάση για τους αγώνες του Final 4 για την ανάδειξη του Κυπελλούχου, για όλα τα
παραπάνω υπεύθυνη είναι η Αγωνόδικη Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 6ο
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
α) Το πρόγραµµα των συναντήσεων όλων των οµάδων που συµµετέχουν στο Κύπελλο, θα
ανακοινωθεί από τη διοργανώτρια (Ένωση/Περιφέρεια, ΚΕΠ/ΕΟΠΕ) στα σωµατεία, έγκαιρα
µε email ή fax.
β) Η διοργανώτρια µπορεί να αλλάξει τη µέρα και την ώρα στο πρόγραµµα, οποιουδήποτε
αγώνα που θα αναµεταδοθεί από την τηλεόραση.
ΑΡΘΡΟ 7ο
: ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος έχουν το δικαίωµα να πάρουν µέρος αθλήτριες
γραµµένες στη δύναµη της ΕΟΠΕ και κάτοχοι του Αθλητικού ∆ελτίου της ΕΟΠΕ, που έχει
θεωρηθεί για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 και από το γιατρό.
β) Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλήτριας αν εκτίει ποινή που της επιβλήθηκε από αρµόδια
αρχή.
γ) Για την εµφάνιση των οµάδων ισχύουν τα προβλεπόµενα στους αντίστοιχους κανονισµούς
της FIVB και στα αντίστοιχα άρθρα των Ειδικών Προκηρύξεων των πρωταθληµάτων
Γυναικών στις κατηγορίες που ανήκουν οι οµάδες.
Υπεύθυνοι για την εφαρµογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων.
δ) Οι οµάδες που θα συµµετάσχουν στους αγώνες του Final 4 για την ανάδειξη του
Κυπελλούχου, θα υποβάλουν στην Τεχνική Σύσκεψη κάθε αγωνιστικής, προς έγκριση,
κατάσταση µε τις αθλήτριες, κατ’ ανώτερο αριθµό 12, συνοδευόµενη από τα προβλεπόµενα
στο άρθρο αυτό.
ΑΡΘΡΟ 8ο
: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
Για τους αγώνες του Final 4 για την ανάδειξη του Κυπελλούχου θα πραγµατοποιηθούν δύο
Τεχνικές Συσκέψεις, η πρώτη την παραµονή της διεξαγωγής των Ηµιτελικών Αγώνων και η
δεύτερη αµέσως µετά τη λήξη των ηµιτελικών αγώνων. Σε κάθε µία από αυτές τις Συσκέψεις θα
ζητηθούν θέµατα που αφορούν τη διεξαγωγή των αγώνων, όπως:
α) έλεγχος της κατάστασης των αθλητριών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής
β) έλεγχος των εµφανίσεων των αθλητριών. Η κάθε οµάδα θα πρέπει να παρουσιάσει
τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές εµφανίσεις της αρχηγού-αθλήτριας και του Libero
γ) επιλογή των αθλητικών εµφανίσεων των οµάδων για τον αγώνα
δ) ανακοίνωση του ορισµού των διαιτητών στον αγώνα
Στις παραπάνω Τεχνικές Συσκέψεις θα συµµετάσχουν:
1) Ο αρχηγός αποστολής ή Team Manager της κάθε οµάδας
2) Ο Α’ Προπονητής της κάθε οµάδας
3) Οι διαιτητές των αγώνων
4) Η Αγωνόδικη Επιτροπή του Κυπέλλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 5
Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών 2014-2015
ΑΡΘΡΟ 9ο
: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ
Την ώρα που ορίζει το πρόγραµµα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε οµάδα, ανεξάρτητα από τις
καιρικές συνθήκες, είναι υποχρεωµένη να έχει έξι (6) τουλάχιστον παίκτριες έτοιµες (µε
αθλητική περιβολή) για τον αγώνα που τα ονόµατά τους πρέπει να γραφτούν στο φύλλο του
αγώνα.
Παραβίαση των παραπάνω οδηγεί στον µηδενισµό της οµάδας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
: ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ (DOPING CONTROL)
Στους αγώνες του Κυπέλλου το ΕΣΚΑΝ έχει το δικαίωµα χωρίς καµία προειδοποίηση να
προβαίνει σε έλεγχο Φαρµακοδιέγερσης (Doping Control) των αθλητριών των οµάδων που
µετέχουν στον αγώνα, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 128Α έως 128Ι του ν.
2725/99 όπως συµπληρώθηκε µε τον νόµο 3057/02 και τον νόµο 4049/2013, την Υ.Α.
19514/16.5.2005, την Υ.Α. 3956/17.2.2012 και στο Κεφάλαιο Η άρθρο 29 του Γενικού
Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ως απαγορευµένες ουσίες και µέθοδοι ισχύουν αυτές που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α.
34912/19.12.2011, στους σχετικούς κανονισµούς της FIVB και στον ετήσια ανανεοούµενο
κατάλογο απαγορευµένων ουσιών (prohidited list) του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ
(WADA), ο οποίος µπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wada-ama.org.
Σε περίπτωση που αθλήτρια υποπέσει σε παράβαση ντόπινγκ να έχει λάβει κάποια από τις
απαγορευµένες ουσίες θα επιβάλλονται στο σωµατείο και στην αθλήρια οι ποινές που
προβλέπονται στο άρθρο 15 του Πειθαρχικού ∆ικαίου της ΕΟΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 11ο
: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Αγώνας που αναβλήθηκε ή µαταιώθηκε από οποιαδήποτε αιτία και πρόκειται να
επαναληφθεί, ορίζεται µετά από απόφαση της διοργανώτριας Ένωσης/Περιφέρειας (για την
Α’ Φάσης) και της ΚΕΠ/ΕΟΠΕ (για την Β’ και Γ’ Φάση).
β) Απαγορεύεται η χορήγηση αναβολής αγώνα µε το αιτιολογικό ότι οι ξένες αθλήτριες που
αγωνίζονται στη χώρα µας καλούνται στην Εθνική οµάδα της χώρας τους για να
συµµετάσχουν σε επίσηµους αγώνες FIVB & CEV.
Ουδεµία αναβολή αγώνος/αγώνων θα χορηγείται στο σωµατείο κατά τη διάρκεια της
απουσίας των προαναφεροµένων αθλητριών. Ο αγώνας/οι αγώνες του Κυπέλλου θα
διεξάγονται κανονικά χωρίς η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ να ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ οποιονδήποτε αγώνα.
γ) Η οµάδα που µετακινείται πρέπει να βρίσκεται έγκαιρα στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα
(Γενικός Κανονισµός Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, Κεφάλαιο Γ, άρθρο 14).
δ) Σε περίπτωση που αναβληθεί αγώνας από την διοργανώτρια, πάντα για τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων Κεφάλαιο
Ε άρθρο 20, η ΕΟΠΕ µπορεί να ορίσει τον αγώνα αυτόν οποιαδήποτε µέρα.
ε) Η διοργανώτρια µπορεί να αλλάξει τη µέρα και την ώρα στο πρόγραµµα, οποιουδήποτε
αγώνα που θα αναµεταδοθεί από την τηλεόραση.
ΑΡΘΡΟ 12ο
: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ – ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
α) Η Ε.Ο.ΠΕ. δύναται να εκχωρήσει την ονοµασία του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών
αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 σε χορηγό, ο οποίος θα γίνει γνωστός µε
Συµπληρωµατική Προκήρυξη, βάσει της τυχόν συµφωνίας που θα ρυθµίζει τα σχετικά
θέµατα, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στους ν. 2725/99 και 3057/02.
β) Η ΕΟΠΕ κατέχει όλα τα τηλεοπτικά δικαιώµατα του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών και
δύναται να τα µεταβιβάζει για την περίοδο 2014-2015 διαθέτοντας το αποκλειστικό
δικαίωµα να επιλέγει τηλεοπτικό σταθµό Πανελλήνιας εµβέλειας για την αναµετάδοση των
αγώνων, βάσει της τυχόν συµφωνίας που θα ρυθµίζει τα σχετικά θέµατα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 6
Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών 2014-2015
γ) Κανένα σωµατείο δεν έχει το δικαίωµα να έλθει σε συνεννόηση µε τηλεοπτικό σταθµό
τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας εµβέλειας για αναµετάδοση αγώνα Κυπέλλου χωρίς
την προηγούµενη έγκριση της ΕΟΠΕ.
Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η οµάδα θα µηδενίζεται στο συγκεκριµένο
αγώνα.
δ) Σωµατείο το οποίο παρεµποδίσει ή δεν επιτρέψει στο τηλεοπτικό κανάλι, µε το οποίο έχει
συµφωνήσει η ΕΟΠΕ, την αναµετάδοση του αγώνα, θα έχει σαν συνέπεια την παραποµπή
του ενώπιον του αρµόδιου δικαιοδοτικού οργάνου για «δυσφήµιση του αθλήµατος» µε
προβλεπόµενη χρηµατική ποινή (πρόστιµο) έως 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής θα
αποβάλλεται από το Κύπελλο. Αναλαµβάνει δε εξ’ ολοκλήρου την κάλυψη τυχόν, ποινικών
ρητρών ή αποζηµιώσεων που θα κληθεί να καταβάλει σε τρίτους η ΕΟΠΕ λόγω
παρεµπόδισης της τηλεοπτικής µετάδοσης.
ΑΡΘΡΟ 13ο
: ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
α) Οι αθλήτριες που ανήκουν στις οµάδες που αγωνίζονται πρέπει να έχουν τα σχετικά δελτία
της ΕΟΠΕ, που αναφέρονται στην παράγραφο α, του άρθρου 7 της προκήρυξης αυτής.
 Ο έλεγχος των ∆ελτίων θα γίνεται πριν από την έναρξη του αγώνα από τον Α’ ∆ιαιτητή.
β) Τα ∆ελτία επιστρέφονται µετά τη λήξη του αγώνα και οι αρχηγοί ή εκπρόσωποι των οµάδων
µπορούν να τα ζητήσουν για έλεγχο.
γ) ∆εν επιστρέφεται δελτίο παίκτριας όταν υποβληθεί ένσταση σχετικά µε την ταυτότητα ή την
κανονική συµµετοχή της.
δ) Ο προπονητής της οµάδος που αγωνίζεται καθώς και συνεργάτης αυτού πρέπει να έχουν το
σχετικό δελτίο, που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προπονητών και τον
Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, το οποίο θα κατατίθεται στη
γραµµατεία του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 14ο
: ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ
Για τα άτοµα που έχουν δικαίωµα να βρίσκονται στον πάγκο της κάθε οµάδας ισχύουν να
αναγραφόµενα στο Κεφάλαιο Θ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων.
ΑΡΘΡΟ 15ο
 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τα σωµατεία και εκδικάζονται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων. Για τους για τους αγώνες
(Final 4) ή τον αγώνα (Τελικού) για την ανάδειξη του Κυπελλούχου, η Αγωνόδικη Επιτροπή έχει
τις αρµοδιότητες του άρθρου 5 παρ. β του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής
Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ
Το παράβολο για τις ενστάσεις ορίζεται σε 150 € όταν αφορά αγώνα της Α’ Φάσης, 300 € όταν
αφορά αγώνα της Β’ Φάσης και 500 € όταν αφορά αγώνα της Γ’ Φάσης.
ΑΡΘΡΟ 16ο
: ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ
Οι διαιτητές των αγώνων για την Α’ Φάση του Κυπέλλου θα οριστούν από την Επιτροπή
∆ιαιτησίας της κάθε Ένωσης/Περιφέρειας ενώ για τους αγώνες της Β’ και Γ’ Φάσης θα οριστούν
από την ΚΕ∆/ΕΟΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 17ο
: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) Την ευθύνη της οικονοµικής διαχείρισης για τους αγώνες (εκτός του Τελικού ή των
Τελικών) έχουν τα γηπεδούχα σωµατεία. Η τιµή του εισιτηρίου για τους αγώνες του
Κυπέλλου θα κυµαίνεται από 5 έως 15 €. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 7
Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών 2014-2015
Την οικονοµική διαχείριση για τους αγώνες (Final 4) ή τον αγώνα (Τελικού) για την
ανάδειξη του Κυπελλούχου έχει η ΕΟΠΕ.
β) ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ, Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.
γ) Σε όλους τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών απαγορεύεται η µετακίνηση των
φιλάθλων και κατά συνέπεια το φιλοξενούµενο σωµατείο δεν δικαιούται εισιτηρίων. Στους
αγώνες θα δίνονται στη φιλοξενούµενη οµάδα µόνο προσκλήσεις για τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου.
δ) Σε όλους τους αγώνες του Κυπέλλου η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωµα, κατά την κρίση της,
χαρακτηρισµού αγώνα ως «ειδικής διαχείρισης», ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου σε
προηγούµενο αγώνα των δύο διαγωνιζοµένων οµάδων κατά τη διάρκεια του
πρωταθλήµατος που αγωνίζονται σηµειωθούν επεισόδια, ενώ οι αγώνες του Final 4 για την
ανάδειξη του Κυπελλούχου χαρακτηρίζεται ως «ειδικής διαχείρησης».
ε) ∆ικαίωµα ελεύθερης εισόδου στα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, έχουν εκτός των
προβλεποµένων στις αρµόδιες Υπουργικές Αποφάσεις και οι φέροντες τις Ειδικές Ταυτότητες
που θα εκδώσει η ΕΟΠΕ (προσωπικό ΕΟΠΕ, Παρατηρητές, Στατιστική Υπηρεσία κ.α.).
Κατά την διάρκεια των αγώνων, έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο,
µόνο οι αθλητές, προπονητές και παράγοντες των οµάδων που φέρουν τις Ειδικές
Ταυτότητες. Επίσης στον αγωνιστικό χώρο (αλλά όχι στον χώρο του πάγκου των οµάδων),
µπορούν να βρίσκονται, το προσωπικό της ΕΟΠΕ, οι Γυµνασίαρχοι και το προσωπικό της
Στατιστικής Υπηρεσίας του Κυπέλλου, που θα είναι εφοδιασµένοι µε τις Ειδικές Ταυτότητες
και οι Πρόεδροι δύο σωµατείων.
στ) Όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από τις µετακινήσεις των σωµατείων θα επιβαρύνουν το
σωµατείο. Σωµατείο που µετακινείται δεν µπορεί να αρνηθεί να µετακινηθεί µε την
αιτιολογία ότι δεν καλύπτεται η µετακίνηση από την Οµοσπονδία. Η άρνησή του να
µετακινηθεί θα θεωρηθεί άρνηση συµµετοχής µε όλες τις εντεύθεν προβλεπόµενες
συνέπειες.
Στους αγώνες της Α’ και Β’ Φάσης του Κυπέλλου η ΕΟΠΕ θα επιχορηγεί τα σωµατεία που
µετακινούνται προς ή από νησί ή σε απόσταση µεγαλύτερη των 300 χλµ. µε ποσό από
300,00 € έως 1.000,00 €, ανάλογα µε την απόσταση που διανύουν.
 Σε περίπτωση που υπάρξει συνδιοργάνωση µε άλλο φορέα για τους αγώνες του Final 4 για
την ανάδειξη του Κυπελλούχου, η ΕΟΠΕ µπορεί να αποφασίσει να καλύψει τα έξοδα
µετακίνησης των οµάδων από και προς τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα ή των αγώνων.
ζ) Σε όλους τους αγώνες εκτός του Final 4, η αµοιβή των παραγόντων του αγώνα (Α’
διαιτητής, Β’ διαιτητής, Σηµειωτής, Επόπτες, παρατηρητής διαιτησίας όπου υπάρχει) σε
όλους τους αγώνες επιβαρύνει το γηπεδούχο σωµατείο, το οποίο θα καταβάλει τα
αναλογούντα ποσά στους παραπάνω πριν την έναρξη του αγώνα και σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.
 Επίσης η µετακίνηση και διαµονή-διατροφή (όπου χρειάζεται) των παραπάνω παραγόντων
του αγώνα βαρύνει το γηπεδούχο σωµατείο, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά
στους παραπάνω πριν από την έναρξη του αγώνα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
 Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωµατείο δεν καταβάλει τα παραπάνω προβλεπόµενα ποσά
στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος οµάδα θα
χάνει τον αγώνα µε 3-0 σετ και 75-0 πόντους.
Τα ποσά θα είναι τα αναλογούντα στην κατηγορία που υπάγεται η γηπεδούχος οµάδα την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2014-2015, όπως αυτά θα ανακοινωθούν από την ΕΟΠΕ και
σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι µεγαλύτερα από τα ποσά της ανώτερης κατηγορίας της
ΕΟΠΕ
η) Τα έξοδα ∆ιαιτητών – Κριτών στους αγώνες του Final 4 επιβαρύνουν την ΕΟΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 18ο
 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η κατηγορία του Κυπέλλου Ευρώπης που θα συµµετάσχει η Κυπελλούχος οµάδα, θα
ανακοινωθεί µε Συµπληρωµατική Προκήρυξη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 8
Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών 2014-2015
ΑΡΘΡΟ 19ο
 : ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ
Η Ε.Ο.ΠΕ. θα απονείµει κύπελλα στην Κυπελλούχο οµάδα και στην φιναλίστ, καθώς και
επίχρυσα – επάργυρα µετάλλια µε αντίστοιχα διπλώµατα στους αθλητές. Η ΕΟΠΕ, µε ειδική
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, µπορεί να καθορίσει επιπλέον κατηγορίες
βραβεύσεων (σε οµάδες και αθλητές ή και άλλους παράγοντες του Κυπέλλου).
ΑΡΘΡΟ 20ο
 : Γ Ε Ν Ι Κ Α
Ότι δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη καθώς επίσης ότι δεν προβλέπεται ή δεν
καθορίζεται από τον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, όπως και
κάθε ασάφεια που χρειάζεται συµπλήρωση ή διευκρίνηση, θα ρυθµίζεται από το ∆Σ της ΕΟΠΕ, οι
οποίες και θα αποστείλει στα σωµατεία σχετικές εγκυκλίους.
Η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ έχει το δικαίωµα να αλληλογραφεί απευθείας µε τα σωµατεία για τα τρέχοντα
θέµατα (προγράµµατα, αναβολές αγώνων, τηλεοπτικές µεταδόσεις κλπ).
Παρακαλούµε τα σωµατεία που ενδιαφέρονται, να µελετήσουν προσεκτικά τον Γενικό Κανονισµό
Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων και τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθληµάτων
Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2014 - 2015 και να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις της,
για να µην παρουσιαστούν ανωµαλίες, έτσι ώστε να στεφθεί µε επιτυχία η κορυφαία αυτή
διοργάνωση.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας
 Αχιλλέας Μαυροµάτης Παναγιώτης Σιδέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου