Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΕΝΩΣΗ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ   ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ KΡΗΤΗΣ
              
Ηράκλειο: 12 Σεπτεμβρίου 2014                                                                          Αρ. Πρωτ.: 174

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Α΄φάσης Πανελληνίων Πρωταθλημάτων
ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ,ΠΑΙΔΩΝ, ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,

και  Τοπικών Πρωταθλημάτων  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Αγωνιστικής Περιόδου 2014 - 2015


            Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού Πετοσφαίρισης, του νόμου 2725/99  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3057/02  και της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015, με αριθ. πρωτ. 2677/18-7-14,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
την Α΄ φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων, Α΄φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων, Α΄φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων, Α΄φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων, και τα Τοπικά πρωταθλήματα Παμπαίδων και Παγκορασίδων αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο:          ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α)   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα εγγεγραμμένα Σωματεία στη δύναμη της Ε.Σ.ΠΕ/Ε.Ο.ΠΕ./ΚΡΗΤΗΣ.
β)   Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν για τη συμμετοχή τους σε κάθε πρωτάθλημα Χρηματικό Παράβολο, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί από την Ε.Σ.ΠΕ.Κ και θα πρέπει να έχει καταβληθεί από τα σωματεία πριν από την ημερομηνία κληρώσεων των πρωταθλημάτων.
γ)    Σωματείο που δεν συμμετέχει σε δύο συναντήσεις ή αποσύρεται από το Πρωτάθλημα, μηδενίζεται.. Οι αγώνες που έχει δώσει με άλλα σωματεία θεωρούνται ισχυροί ως προς τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν και το σωματείο παραμένει στο βαθμολογικό πίνακα αφού μηδενιστεί σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες. Ισχύουν ν δε, όσα αναφέρονται στο άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 2ο:         ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
α)   Τα σωματεία που συμμετέχουν στην Ά φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων, και στα τοπικά πρωταθλήματα Παμπαίδων- Παγκορασίδων πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.ΣΠΕ.Κ συμπληρωμένη  εξ’ ολοκλήρου την συνημμένη Δήλωση Συμμετοχής, μέχρι και την Πέμπτη   18 Σεπτεμβρίου 2014 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο email: espekr2004@yahoo.gr . Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να φέρει  αρ. πρωτοκόλλου, σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του Σωματείου.
β)   Οι κληρώσεις των παραπάνω πρωταθλημάτων θα γίνουν  σε ημερομηνία, τόπο και ώρα που θα αποφασίσει η ΕΣΠΕΚ  και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στα ενδιαφερόμενα σωματεία.
       Στην κλήρωση πρέπει να συμμετέχουν τα σωματεία με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους.
γ)    Τα πρωταθλήματα της Ε.Σ.ΠΕ.Κρήτης θα διεξαχθούν μέσα στο διάστημα των ημερομηνιών όπως αυτό αναγράφεται παρακάτω:
      
Πρωτάθλημα
Έναρξη
Λήξη
Α΄ φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων- Νεανίδων
01/10/2014
15/02/2015
Α΄ φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων- Κορασίδων
01/10/2014
05/04/2015
Παμπαίδων-Παγκορασίδων
01/10/2014
17/05/2015

δ)    Τα σωματεία θα μπορούν να συμμετέχουν στην Α΄ φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων και στα πρωταθλήματα  Παμπαίδων – Παγκορασίδων και με δύο διαφορετικές ομάδες, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Ε.Σ.ΠΕ.Κ.
α) Για την συμμετοχή σωματείων με δύο ομάδες στο πρωτάθλημα απαιτείται:
1) Το σωματείο πρέπει να καταθέσει στην Ένωση/Τ.Ε., πριν την κλήρωση των αγώνων, για θεώρηση, αναλυτική κατάσταση με τα ονόματα των αθλητών-τριών που θα αγωνίζονται
σε κάθε ομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση η δεύτερη ομάδα δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Η θεωρημένη αυτή κατάσταση θα κατατίθεται μαζί με τα δελτία αθλητών-τριών στους
διαιτητές των αγώνων για έλεγχο
2) Οι δύο ομάδες υποχρεωτικά να αγωνίζονται σε διαφορετικό όμιλο.
β) Η μετακίνηση αθλητών-τριών από την μία ομάδα στην άλλη απαγορεύεται και συνιστά
αντικανονική συμμετοχή.
γ) Σε περίπτωση που κάποια από τις δύο ομάδες αποκλειστεί από το πρωτάθλημα λόγω
μηδενισμών (στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Γενική Προκήρυξη) θα ισχύσουν τα όσα αναφέρονται στην περ. 4ε του παρόντος κεφαλαίου δηλ αφαίερεση 3 βαθμών από το πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2014-2015) στην κατηγορία που θα ανήκει και η ομάδα θα αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Οι αθλητές-τριες της ομάδας αυτής δεν θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στους αγώνες της άλλης ομάδας.
δ) Εάν στην Β’ φάση του πρωταθλήματος στην Ένωση/Τ.Ε. προκριθούν και οι δύο ομάδες, τότε το σωματείο θα επιλέξει μία μόνο ομάδα για να συμμετάσχει και η άλλη ομάδα θα
αποχωρήσει και την θέση της θα λάβει η ομάδα με την αμέσως ανώτερη βαθμολογία. Το
σωματείο θα έχει το δικαίωμα στην ομάδα που θα συμμετάσχει στις επόμενες φάσεις του
πρωταθλήματος να επιλέξει αθλητές-τριες και από την ομάδα που έχει αποκλειστεί.

ΑΡΘΡΟ 3ο:         ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
α)   Την οργάνωση και διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων αναλαμβάνει η Κεντρική Επιτροπή Πρωταθλημάτων (Κ.Ε.Π.) της Ε.Σ.ΠΕ.Κρήτης
β)   Οι αγώνες της Α΄φάσης των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (Εφήβων- Νεανίδων- Παίδων- Κορασίδων) μπορούν να διεξάγονται με διαιτητές που ανήκουν στην ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Κανονισμού Διαιτησίας.
γ)    Στους αγώνες της Α΄ φάσης στους διαιτητές των αγώνων δεν καταβάλλεται αμοιβή. Οι διαιτητές δικαιούνται έξοδα κίνησης ή οδοιπορικά, τα οποία θα αποφασισθούν με συμφωνία της ΕΣΠΕΚ με το ΣΥΔΠΕΚ τα οποία βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο και καταβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριν από την έναρξη του αγώνα.
Σε περίπτωση που το  γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά (έξοδα κίνησης ή οδοιπορικά) στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Εάν αυτό επαναληφθεί παραπάνω από τρεις (3) φορές τότε από τον επόμενο αγώνα, η ομάδα θα μηδενίζεται, υπο την έννοια της μη παρουσίας στο γήπεδο (άρθρο22 παρ α του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων με όλες τις εντεύθεν προβλεπόμενες βαθμολογικές συνέπειες.
δ)    Για τα ΤΑΠ της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  Εφήβων και Παίδων είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 4ο:         ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
 Σύμφωνα με το Κεφ. Γ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2014-2015, τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν, σύμφωνα με τον παρακάτω Γενικό Κανόνα Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων Τοπικών Κατηγοριών:
1)        Δεν θα διεξαχθεί κανένα πρωτάθλημα με συμμετοχή λιγότερων από 4 ομάδες εκτός και αν υποβληθεί σχετικό αίτημα  το οποίο θα εκτιμήσει η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ  και αφού εξετάσει τις ιδιαιτερότητες το εγκρίνει.
2)       To σύστημα διεξαγωγής για την Α΄ φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων καθώς και για τα πρωταθλήματα Παμπαίδων- Παγκορασίδων, θα καθοριστεί, ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής σε κάθε πρωτάθλημα, και θα γνωστοποιηθεί στα σωματεία με Ειδική Συμπληρωματική Προκήρυξη.
3)       Ο αριθμός των ομάδων που θα προκριθούν στην Β΄φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Εφήβων- Νεανίδων, Παίδων- Κορασίδων θα καθοριστεί με νέα συμπληρωματική Προκήρυξη της ΕΟΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 5ο:         ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
α) Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε Κλειστά Γυμναστήρια που βρίσκονται στη γεωγραφική περιφέρεια της Ένωσης και θα δηλωθούν από τα σωματεία ή θα καθοριστούν από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΣΠΕΚ
β) Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, όλα τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα, μέσα στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πρωτάθλημα, να αναφέρουν το γήπεδο που θα αγωνίζονται και να υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση, έγγραφο της Διοίκησης του γηπέδου που να αναφέρει ότι το γήπεδο αυτό παραχωρείται στην ομάδα τους για αγώνες Πετοσφαίρισης.
     Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί το παραπάνω έγγραφο γηπεδότητας, τότε η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΣΠΕΚ έχει δικαίωμα να ορίσει τους αγώνες του σωματείου σε όποιο γήπεδο κρίνει κατάλληλο ή υπάρχει διαθεσιμότητα ωρών για τη διεξαγωγή αγώνων.
γ) Οι Άδειες Αγώνων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του αγώνα, εκδίδονται από τα γηπεδούχα σωματεία, σύμφωνα με το Άρθρο 13, παρ 3 του ΓΚΟΔΠ και το Κεφ Η, παρ 3 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
δ) Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να φροντίζουν για την ύπαρξη Φύλλου Αγώνα στους αγώνες στους οποίους είναι γηπεδούχα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα εφαρμόζονται όσα προβλέπει ο ΓΚΟΔΠ της ΕΟΠΕ

ΑΡΘΡΟ 6οΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ- ΥΨΟΣ ΦΙΛΕ
α) Όλα τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν με μπάλες mikasa ή molten ή gala που έχουν εγκριθεί από την Διεθνή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. Οι κατηγορίες μπαλών ανα πρωτάθλημα είναι:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
MIKASA
MOLTEN
WILSON
GALA
Β΄Εθνική Κατηγορία-  Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών
MVA 200
MVA 300
V5M5000
IV5XC
I-COR HIGH-PERFORMANCE
BV5591S
Τοπικές κατηγορίες Ανδρών- Γυναικών
MVA 200
MVA 300
V5M5000
IV5XC
I-COR HIGH-PERFORMANCE
BV5591S
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων- Νεανίδων
MVA 200
MVA 300
IV5XC
I- COR POWER TOUCH
BV5591S
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων- Κορασίδων
MVA 200
MVA 300
IV5XC
I- COR POWER TOUCH
BV5591S
Τοπικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων- Παγκορασίδων
MVA 200
MVA 300
IV5XC
I- COR POWER TOUCH
BV5591S

β)Το ύψος του φιλέ για τις κατηγορίες είναι:
ΕΦΗΒΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ                                      2,43 μέτρα
ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ                         2,24 μέτρα          
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ                                                   2,35 μέτρα
παγκορασιδων                                             2,20 μέτρα

ΑΡΘΡΟ 7ο:          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το πρόγραμμα των συναντήσεων όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, ανακοινώνεται από την Ε.Σ.ΠΕ.Κ στα σωματεία:
α) δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την αρχική έναρξη του Πρωταθλήματος ή οκτώ (8) ημέρες για την συνέχιση του προγράμματος
β) Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από κάθε αγώνα, σε κάθε άλλη περίπτωση (καθορισμός αγώνα μετά από αναβολή ή μετάθεση κλπ) και προκειμένου για τηλεοπτική μετάδοση οκτώ (8) ημέρες πριν, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή ειδικές καταστάσεις που προκύπτουν και δεν είναι εφικτό να προχωρήσει ομαλά το πρωτάθλημα, κατά τις οποίες δεν τηρούνται τα χρονικά όρια, η προβλεπόμενη σειρά κλπ.
γ) Η ΚΕΠ/Ε.Σ.ΠΕ.Κ έχει το δικαίωμα να ορίσει για οποιαδήποτε ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα διπλούς εκτός έδρας αγώνες με ομάδες της ίδιας ή όμορης περιοχής σε περίπτωση που η μετακίνηση της για τους αγώνες αυτούς είναι δύσκολη και μακρινή.
Στο πρόγραμμα πρέπει να αναφέρονται οι συναντήσεις κατά ημερομηνία, οι ώρες έναρξης των αγώνων και τα γήπεδα διεξαγωγής τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο:         ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α)   Στους αγώνες των πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Κ έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν  αθλητές και αθλήτριες  εγγεγραμμένοι στη δύναμη και κάτοχοι του Αθλητικού Δελτίου της ΕΟΠΕ, που έχει θεωρηθεί για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015
β)   Σε κάθε πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές-τριες:
Πρωτάθλημα Εφήβων
αθλητές που γεννήθηκαν από  1.1.1995 μέχρι 31.12.2000
Πρωτάθλημα Νεανίδων
αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1996 μέχρι 31.12.2000
Πρωτάθλημα Παίδων
αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.1997 μέχρι 31.12.2002
Πρωτάθλημα Κορασίδων
αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1998 μέχρι 31.12.2001
Πρωτάθλημα Παμπαίδων
αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.1999 και μετά
Πρωτάθλημα Παγκορασίδων
αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.2000 και μετά

γ)    Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή-τριας:
1)      αν έχει αναφερθεί από τον Διαιτητή στο Φύλλο του Αγώνα για πειθαρχικό ή άλλο παράπτωμα
2)     Αν εκτίει ποινή που του-της επιβλήθηκε από αρμόδια αρχή.
δ)    Σύμφωνα με τη διάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, πρέπει:
1)  Οι αριθμοί των αθλητών να είναι γραμμένοι στην πίσω και εμπρός επιφάνεια της φανέλας.
2)  Οι αριθμοί των αθλητών πρέπει να περιορίζονται από το Νο. 1 μέχρι και το Νο. 20.
     Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 9ο:         ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων- Νεανίδων, Παίδων- Κορασίδων και Παμπαίδων- Παγκορασίδων θεωρείται μόνο η παρουσίαση στο γήπεδο παιδιάς, με αθλητική περιβολή το λιγότερο έξι (6) αθλητών/τριών όπως ορίζουν οι κανονισμοί
Κάθε παραβίαση των πιο πάνω όρων οδηγεί στον μηδενισμό της ομάδας .

ΑΡΘΡΟ 10ο:       ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
α)   Αναβολές αγώνων γίνονται μόνο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης και σύμφωνα μόνο με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ, Κεφάλαιο Ε άρθρο 20.
β)   Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιαδήποτε αιτία και πρόκειται να επαναληφθεί, ορίζεται ξανά μετά από απόφαση της Ε.Σ.ΠΕ.Κρήτης
γ)    Σε περίπτωση που αναβάλλεται αγώνας από την  Ε.Σ.ΠΕ.Κρήτης, πάντα για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ε άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, η ΕΣΠΕΚ μπορεί να ορίσει τον αγώνα αυτόν οποιαδήποτε μέρα.

ΑΡΘΡΟ 11ο:        ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ- ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ
α) Οι αθλητές-τριες που ανήκουν στις ομάδες που αγωνίζονται πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμη της ΕΟΠΕ και κάτοχοι αθλητικών δελτίων, θεωρημένων για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2014-2015, σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη της ΕΟΠΕ.
     Ο έλεγχος των Δελτίων θα γίνεται πριν από την έναρξη του αγώνα από τον Α’ Διαιτητή.
β) Τα δελτία των αθλητών-τριών δύνανται οι αρχηγοί των ομάδων να τα ζητήσουν προς έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα.
γ) Δεν επιστρέφεται δελτίο παίκτη-τριας όταν υποβληθεί ένσταση σχετικά με την ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή του.
δ) Στα πρωταθλήματα Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων, ο  προπονητής της ομάδος που αγωνίζεται  πρέπει να έχει το σχετικό δελτίο, που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών και τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, το οποίο θα κατατίθεται στη γραμματεία του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 13ο:        ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1.          Ο τρόπος υποβολής και επίλυσης ενστάσεων και εφέσεων καθορίζεται από το Κεφ. ΣΤ΄του ΓΚΟΔΠ της ΕΟΠΕ
2.         Για τα υποβαλλόμενες ενστάσεις το παράβολο ορίζεται σε 50€. Σε περίπτωση απόρριψης ένστασης, το παράβολο εκπίπτει υπέρ της ΕΣΠΕΚ.

ΑΡΘΡΟ 14ο:       ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
1. Οι διαιτητές των αγώνων του Πρωταθλήματος, ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Ε.Σ.ΠΕ.Κρήτης. Ισχύουν δε όσα αναφέρονται στις παραγράφους β και γ του άρθρου 3 της παρούσας Προκήρυξης.
2.  Ειδικά για τα πρωταθλήματα Παμπαίδων- Παγκορασίδων, ισχύουν όσα αναφέρονται στο Κεφ Δ παρ 2 της με αρ. 2677/18-7-2014 Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ

ΑΡΘΡΟ 15ο:        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α)   Η τιμή εισιτηρίου για τις συναντήσεις των Πρωταθλημάτων θα κυμαίνεται από 2 έως 3 ΕΥΡΩ. Τα έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων θα ανήκουν στο γηπεδούχο σωματείο.
       Την ευθύνη της οικονομικής διοργάνωσης, εξασφάλισης αδειών, έκδοσης εισιτηρίων, κ.λ.π., θα έχουν τα γηπεδούχα σωματεία.
β)   ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ, Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
γ)    Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, οι δαπάνες για τις μετακινήσεις των ομάδων επιβαρύνουν τα σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 16ο:       ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πρωταθλήματα Εφήβων- Νεανίδων- Παίδων- Κορασίδων- Παμπαίδων-     Παγκορασίδων
Οι ομάδες που αγωνίζονται στα παρακάτω πρωταθλήματα, βαθμολογούνται με:
  • Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης
  • Ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας
  • Κανένα (0) βαθμό σε περίπτωση μηδενισμού

Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στην Α΄ φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων- Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων, και Παμπαίδων – Παγκορασίδων, ανεξάρτητα από την κατηγορία που ανήκουν είναι υποχρεωμένα να λάβουν μέρος και να συνεχίσουν να αγωνίζονται σε όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος.
Στο σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και δεν συμμετάσχει ή μηδενιστεί σε ΔΥΟ αγώνες στην Α΄ή Β΄φάση, διαδοχικά ή διακεκομμένα , για οποιαδήποτε αιτία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφ. Ε άρθρο 22 του ΓΚΟΔΠ ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από το πρωτάθλημα της Κατηγορίας (Ανδρών ή Γυναικών αντίστοιχα) που θα ανήκει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2014-2015), ενώ συγχρόνως η ομάδα (Εφήβων ή Νεανίδων ή Παίδων ή Κορασίδων ) θα αποβάλλεται από το τρέχον πρωτάθλημα (Κεφ Ε άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων). Σε περίπτωση που η αφαίρεση των τριών βαθμών από τα πρωταθλήματα Ανδρών ή Γυναικών αντίστοιχα, δε μπορεί να εφαρμοστεί την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η ποινή θα εφαρμοστεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2015-2016.
Για τα Πρωταθλήματα Παμπαίδων- Παγκορασίδων, σε περίπτωση που αυτά διεξάγονται χωρίς επίσημους Διαιτητές ή Διαιτητές της ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, η παραπάνω διατάξει δεν θα ισχύσουν.
Περιπτώσεις ισοβαθμίας
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες  ομάδες θα ισοβαθμήσουν για οποιαδήποτε θέση, τότε για τον υπολογισμό της θέσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας.
  1. οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες.
  2.  ο λόγος του κλάσματος, που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρανομαστή τα χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες.
  3.  ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους βαθμούς (πόντους) και παρανομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) συνολικά στους μεταξύ τους αγώνες.
  4. Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα κερδισμένα σετ και παρανομαστή τα χαμένα σετ σε όλους τους  αγώνες του πρωταθλήματος για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί
  5. ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους (βαθμούς) και παρανομαστή τους χαμένους πόντους (βαθμούς), σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί. .  
  6. Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω υπάρχει ισοβαθμία, τότε και μόνο σε περίπτωση που η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων καθορίζει άνοδο ή υποβιβασμό ή πρόκριση σε επόμενη φάση του πρωταθλήματος θα διεξάγεται αγώνας κατάταξης.

 ΑΡΘΡΟ 17ο:       ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1.          Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο ζητάει η Ε.Σ.ΠΕ.Κ απ’ τα σωματεία με την παρούσα προκήρυξη δεν έρθει εμπρόθεσμα στα γραφεία της, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει η προκήρυξη, θα θεωρείτε άκυρο, και το σωματείο θα αποκλείεται από τις κληρώσεις των πρωταθλημάτων ως εκπρόθεσμο.
2.         Σωματείο που δεν θα καταβάλλει εμπρόθεσμα το Παράβολο Συμμετοχής που θα ορίσει η ΕΣΠΕΚ για κάθε πρωτάθλημα αποκλείεται από την κλήρωση των Πρωταθλημάτων

ΑΡΘΡΟ 18ο:       ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ
Σε κάθε πρωτάθλημα στην Πρωταθλήτρια ομάδα κάθε πρωταθλήματος θα απονεμηθεί Κύπελλο από την Ε.Σ.ΠΕ.Κ και στους αθλητές-τριες της δώδεκα επίχρυσα μετάλλια και αντίστοιχα διπλώματα.
Επίσης στους αθλητές- τριες της  δευτεραθλήτριας ομάδας κάθε πρωταθλήματος θα απονεμηθούν δώδεκα επάργυρα  μετάλλια και αντίστοιχα διπλώματα.

ΑΡΘΡΟ 19ο:       Γ Ε Ν Ι Κ Α
Οι όροι της παρούσας προκήρυξης ισχύουν υπο την προϋπόθεση της έγκρισης της από την Ε.Ο.ΠΕ. Κάθε αλλαγή που θα υποδειχθεί από την Ε.Ο.ΠΕ θα κοινοποιηθεί στα σωματεία με Συμπληρωματική Προκήρυξη
Παρακαλούμε τα σωματεία που ενδιαφέρονται, να μελετήσουν προσεκτικά τον ΝΕΟ Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015 και να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις της, για να μην παρουσιαστούν προβλήματα, έτσι ώστε να στεφθεί με επιτυχία η διοργάνωση των πρωταθλημάτων.
Ότι δεν προβλέπεται σε αυτή την Προκήρυξη καθώς επίσης ότι δεν προβλέπεται ή καθορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων, όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνηση, θα ρυθμίζεται από το Δ.Σ της ΕΣΠΕΚ.


                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                                                           


            Κωστής  Γ.  Ψαρουδάκης                                                         Λεωνίδας Γρύλλος                                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου